Παράταση προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού της υπ΄αριθμ. 6212/30-5-2018 διακήρυξης που αφορά προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Πλατανιά, εκτιμώμενης αξίας 74.389,77€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) /τροποποίηση εντύπου Οικονομικής προσφοράς

Παράταση προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού της υπ΄αριθμ. 6212/30-5-2018 διακήρυξης που αφορά προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Πλατανιά, εκτιμώμενης αξίας 74.389,77€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) /τροποποίηση εντύπου Οικονομικής προσφοράς

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6131/29-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 4. Τις διατάξεις του Ν.4412/20116 των άρθρων 121 παράγραφος 5β
 5. Την παρ. 5Β του άρθρου 121 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο “οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: …β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίσταται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών
 6. Το υπ΄αριθμ. 4563/20-4-2018 πρωτογενές αίτημα (18REQ003008578)
 7. Την υπ΄αριθμ. 152/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όσον αφορά στην ψήφιση των πιστώσεων (18REQ003073446)
 8. Την 183/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΑΥΩΩΞ5-ΟΘ2)
 9. Την 6212/30-5-2018 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 18PROC003176991) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14η Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00
 10. Την 6213/30-5-2018 προκήρυξη (ΑΔΑΜ 18PROC003177837)
 11. Την διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης του συνημμένου εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς διότι παρατηρήθηκαν σφάλματα στην ομάδα Α όσον αφορά ορισμένα είδη και ποσότητες

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Την έγκριση του κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.
 2. Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών για την “προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Πλατανιά” μέχρι την 20η Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 αντί της αρχικής 14ης Ιουνίου 2018, προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της διακήρυξης αναφέρεται η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
 3. Εγκρίνει το συνημμένο τροποποιημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης
 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 6212/30-5-2018 διακήρυξης

Η παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  περί της μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και της τροποποίησης του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς, θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην διαδικτυακή ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά και θα δημοσιευθεί  σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικο του Δήμου Πλατανιά, μεχρι 31-12-2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

 

Αρχεία