ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ της ΣΟΧ 1/2021 ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.102 & ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΩΔ. 104

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 08/11/2021 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 127/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΚΚΟΚ64-ΕΗΔ)
απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά .
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Γιακουμάκη Βαρβάρα ΜΕΛΟΣ
3. Ανδρουλάκη Μαρία ΜΕΛΟΣ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Περογιαννάκη Μαρία γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Προέδρου Δ.Σ.
Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:
Μετά το 875/4-11-2021 (ΑΔΑ ΕΡ8ΘΟΚ64-Ζ1Ρ) πρακτικό της επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ:ΨΑ5ΗΟΚ64-ΙΔΨ), έγινε η κατάταξη
των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Εκ των υστέρων όμως , διαπιστώθηκε η εσφαλμένη μεταφορά των στοιχείων (δεν συνυπολογίστηκαν) της αίτησης με αριθμ. πρωτ. 805/15-10-2021 της υποψήφιας
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του Νικολάου με ΑΔΤ Σ994180, ως προς τα πεδία της ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ και της ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.
Επίσης λανθασμένα είχαν μεταφερθεί (δεν συνυπολογίστηκε) τα στοιχεία της αίτησης με αριθμ. πρωτ. 734/12-10-2021 της υποψήφιας ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του Ανδρέα
με ΑΔΤ ΑΗ474842 , ως προς το πεδίο της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ .
Επίσης δεν καταγράφτηκε η παραλαβή μίας αίτησης που ήρθε με μη συστημένη αποστολή και ημερομηνία ταχυδρομείου 15-01-2021 αντί 15-10-2021 και
ονοματεπώνυμο αιτούσας ΛΟΥΚΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ –έλαβε δε , αριθμό πρωτ. 848/21-10-2021 και όπως γίνεται αντιληπτό δεν γίνεται αποδεκτή και δεν κατατάσσεται.
Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν την Πρόεδρο, έλαβαν υπόψη τη σχετική προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα και τις αιτήσεις των υποψηφίων με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά, για την κατηγορία ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.102 & ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΩΔ. 104,

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

A.Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους είτε πληρούν τις
προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)
Β.Πίνακες κατάταξης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά
κριτήρια της προκήρυξης για την κατηγορία ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΚΩΔ.102 & ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΩΔ. 104)
Γ. Πίνακας Επιλογής (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται για την
κατηγορία ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.102 & ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΩΔ. 104).
(Επισυνάπτονται οι πίνακες)
Κατά τα λοιπά ισχύει το 875/4-11-2021 (ΑΔΑ ΕΡ8ΘΟΚ64-Ζ1Ρ) πρακτικό της επιτροπής
για την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ:ΨΑ5ΗΟΚ64-ΙΔΨ).

Στην συνέχεια , αφού αναγνώσθηκε ο πρακτικό ,υπογράφηκε ως ακολούθως από τα
μέλη της επιτροπής .
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Γιακουμάκη Βαρβάρα ΜΕΛΟΣ
3. Ανδρουλάκη Μαρία ΜΕΛΟΣ

Αρχεία