ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ της ΣΟΧ 1/2021 ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.101

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 09/11/2021 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 127/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΚΚΟΚ64-ΕΗΔ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά .
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Γιακουμάκη Βαρβάρα ΜΕΛΟΣ
3. Ανδρουλάκη Μαρία ΜΕΛΟΣ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Περογιαννάκη Μαρία γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Προέδρου Δ.Σ.
Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:
Μετά το 875/4-11-2021 (ΑΔΑ ΕΡ8ΘΟΚ64-Ζ1Ρ) πρακτικό της επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ:ΨΑ5ΗΟΚ64-ΙΔΨ), έγινε η κατάταξη
των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Εκ των υστέρων όμως , διαπιστώθηκε ο εσφαλμένος υπολογισμός των στοιχείων της αίτησης με αριθμ. πρωτ. 780/14-10-2021 της υποψήφιας ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του
Ιορδάνη με ΑΔΤ ΑΑ337642, ως προς τα πεδίο της ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, επίσης της είχαν υπολογιστεί 3 μήνες μη συνεχόμενης ανεργίας και διορθώνεται σε 6 μήνες.
Υπολογίστηκαν εκ παραδρομής , μόρια 1040 για συνεχιζόμενη ανεργία που δεν κατείχε, ούτε είχε αποτυπωθεί στον πίνακα με συγκεκριμένη ένδειξη στο πεδίο μήνες
συνεχιζόμενης ανεργίας, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε επανακατάταξη των υποψηφίων της κατηγορίας ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.101.
Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν την Πρόεδρο, έλαβαν υπόψη τη σχετική προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα και τις αιτήσεις των υποψηφίων με τα
επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά, για την κατηγορία ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.101

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

Α.Πίνακας κατάταξης (περιλαμβάνουν όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα
τυπικά κριτήρια της προκήρυξης για την κατηγορία ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.101
Β. Πίνακας Επιλογής (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται για την
κατηγορία ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.101.

(Επισυνάπτονται οι πίνακες)
Κατά τα λοιπά ισχύει το 875/4-11-2021 (ΑΔΑ ΕΡ8ΘΟΚ64-Ζ1Ρ) πρακτικό της επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ:ΨΑ5ΗΟΚ64-ΙΔΨ).
Στην συνέχεια , αφού αναγνώσθηκε ο πρακτικό ,υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Γιακουμάκη Βαρβάρα ΜΕΛΟΣ
3. Ανδρουλάκη Μαρία ΜΕΛΟΣ

Αρχεία