Οριστικοί Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Οριστικοί Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

 

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 03-09-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 719/2020  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αρ.πρωτ.10813/2020 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά.

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Σταματάκης Ιωάννης           ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Κατσουλάκης Αντώνιος        ΜΕΛΟΣ
  3. Γιακουμάκη Ελευθερία         ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιακωβίδου Μαρία, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Πλατανιά  προχώρησε στην Ανακοίνωση για την  πλήρωση δέκα εννέα (19) θέσεων προσωπικού στις υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Πλατανιά με σύμβαση ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος

Με την αριθ. 719/2020 απόφαση του Δημάρχου Πλατανιά, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κατατεθεί καμία ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων της ανωτέρω Ανακοίνωσης:

 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Α. Πίνακας Επιλογής πλήρους απασχόλησης (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται).

Β. Πίνακας Επιλογής μερικής απασχόλησης (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται).

(Επισυνάπτονται             οι            πίνακες)

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

 

1) Σταματάκης Ιωάννης          Πρόεδρος

2) Κατσουλάκης Αντώνιος       Μέλος

3) Γιακουμάκη  Ελευθερία        Μέλος

 

Αρχεία