Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά

Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Α’βαθμιας Εκπαίδευσης

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά έχει συσταθεί με την  υπ’αριθμ. 361/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά.

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

  • Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.) των σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
  • Η αμοιβή καθαριστριών.
  • Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.
  • Η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό των σχολείων από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με επιπλέον είδη εξοπλισμού και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη.
  • Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
  • Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Αρχεία