Νέο Παιδικό Τμήμα στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου

Νέο Παιδικό Τμήμα στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Η.Π.

Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « Νέο Παιδικό Τμήμα στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου», εκτιμώμενης αξίας 80.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 28/2018 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ): 43.746,83€ και κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ): 19.819,94€.

1. Αντικείμενο Έργου (CPV: 45214100-1 /Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς)
Το έργο αφορά τις εργασίες μεταφοράς των υφιστάμενων τουαλετών του Παιδικού Σταθμού Κολυμβαρίου που ευρίσκεται στα Καμισιανά, σε νέα διάταξη καθώς και τη δημιουργία νέων βοηθητικών χώρων. Με την αναδιάταξη των τουαλετών γίνεται σύνδεση αίθουσας που ευρίσκεται στο νότιο τμήμα του κτιρίου με το υπόλοιπο κτίριο, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας του.

Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής

2. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 30 ημέρες από 01/08/2019 έως 31/08/2019.

3. Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από το « Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βεφονηπιακής φροντίδας», για το ποσό των 50.000,00€ και από Ιδίους Πόρους Κ.Ε.ΔΗ.Π. για το ποσό των 30.000,00€ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του 2018 της Κ.Ε.ΔΗ.Π. με Κ.Α 15.01.01.0001.
Προκαταβολή δεν να χορηγηθεί.

4. Σύστημα δημοπράτησης
Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

5. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008, για την Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και για την Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008, για την Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και για την Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και της παρ. ’31 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.platanias.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 31/12/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 04/01/2019.

8. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
Αποσφράγισης
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00:00.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την 9η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00.

9. Xρόνος ισχύος των προσφορών:
Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Εγγυήσεις Συμμετοχής
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ενεννήντα ευρώ (1.290,00 ευρώ), η οποία απευθύνεται στην Κ.Ε.Δ.Η.Π.. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 06/08/2019.

12. Λοιπές πληροφορίες
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ.της Κ.Ε.Δ.Η.Π. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41021, fax επικοινωνίας: 28213-41032, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημητριάδη Ελένη. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ούτε την προκήρυξη.

Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Η.Π.

Καπνισάκης Αντώνιος

Αρχεία