Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη τριών (3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023

H Πρόεδρος  Δ.Σ. Του ΝΠΔΔ  Δήμου Πλατανιά

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ54/Α/2012).
 2. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»
 3. Την υπ’αριθμ. 526568/7-11-2022 ΚΥΑ που αφορά στην έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) την περίοδο 2022-2023. (ΦΕΚ 5696/Β’).
 4. Τις αποφάσεις που αφορούν στην έγκριση των προγραμμάτων ως κατωτέρω:

-Το ΑΠ. : 556937/ΥΠΠΟΑ/14-11-2022(ΑΔΑ:ΡΠΝΧ4653Π4-ΤΝΧ) ΓΕΝΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Π.Α.γ.Ο ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023»,Άσκηση Ενηλίκων-  ( 3 τμήματα )& Παιδί και Αθλητισμός – (2 τμήματα )

Το ΑΠ.:559843/ΥΠΠΟΑ/15-11-2022( ΑΔΑ:Ρ62Ψ4653Π4-ΘΣΡ) «ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Π.Α.γ.Ο ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023», Άσκηση ατόμων με αναπηρίες -( τμήμα 1)

-Το ΑΠ.:559970/ΥΠΠΟΑ/15-11-2022( ΑΔΑ:617Χ4653Π4-9Ω8) «ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Π.Α.γ.Ο ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-202,Καινοτόμα και μη κατηγοριοποιημένα Μη Δομημένα Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο  (7 τμήματα )

-Το ΑΠ.: 559887/ΥΠΠΟΑ/15-11-2022(ΑΔΑ:9ΦΚΠ4653Π4-Δ34)«ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Π.Α.γ.Ο ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 ,Θερινά Π.Α.γ.Ο.(τμήματα 4)

 1. Τον αριθμό Απόφασης της βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης

Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 125895/30-3-2022 με κωδικό

πιστοποίησης : 6YH1.

 1. Τις διατάξεις της παρ.7.4 του Ο.Π. «4 Για τα προγράμματα στα καταστήματα κράτησης, στα κέντρα απεξάρτησης, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα. Στην προκήρυξη για τις συγκεκριμένες θέσεις Π.Φ.Α πρέπει να αναφέρεται η σχετική προϋπηρεσία ως προαπαιτούμενο για την κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων»
 2. Τις διατάξεις της παρ.7.1 του Ο.Π. περί της διαδικασίας πρόσληψης των Π.Φ.Α για τα προγράμματα ΠΑγΟ
 1. Την υπ’ αριθμό 23/2022 (ΑΔΑ: Ρ1ΦΘΟΚ64-5ΔΒ) απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά για τον Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2022-2023, του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά ,για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής αγωγής στα Προγράμματα «Άθληση για όλους».
 2. Την υπ’ αριθμό 02/2023 (ΑΔΑ: 91ΒΑΟΚ64-ΓΤΓ) απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά για Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και έγκριση των όρων προκήρυξης για πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 2563/11.10.2013  τ.Β’).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4151/29.04.2013 – ΦΕΚ 103/Α/29.04.2013 – άρθρο 29 παρ.2, οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που προσλαμβάνονται στα πλαίσια των Προγραμμάτων «Άθληση για  Όλους», εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ΄ αριθμ.33/2006  ΠΥΣ(Α΄280).

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, τριών (3)  ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2022-2023.

Α/Α Ειδικότητα Απαιτούμενα προσόντα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Προγράμματα
11 Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Πτυχίο Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας Έως 8 μήνες (όχι πέραν της   31/8/2023) (3) τρεις  Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 1.« Άσκηση Ενηλίκων»


2. «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»


3.
Άσκηση ατόμων με αναπηρίες


4.
Καινοτόμα και μη κατηγοριοποιημένα -Μη Δομημένα Μεγάλης Διάρικειας Π.Α.γ.Ο 


5
Θερινά Π.Α.γ.Ο.»

 

 

 

2

2

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Πτυχίο Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας Έως 8 μήνες (όχι πέραν της 31/8/2023)
3

3

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με εξειδίκευση στην ειδική φυσική αγωγή

η οποία αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών & σχετική προϋπηρεσία  ως προαπαιτούμενη  για την κατάταξη στον πίνακα των  υποψηφίων και ελλείψει αυτής,  από Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας

Έως 8 μήνες (όχι πέραν της 31/8/2023)

Την ευθύνη εφαρμογής των ανωτέρω φέρει ο Φορέας υλοποίησης.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικών καταστημάτων του δήμου Πλατανιά (Αλικιανός, Βουκολιές, Γεράνι, Κολυμβάρι) και στον ιστότοπο του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η σειρά κατάταξης και η μοριοδότηση των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα κριτήρια που έθεσε το ισχύον οργανωτικό πλαίσιο (ΦΕΚ 461/14-2-2020)

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου (www.platanias.gr).

Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα,που θα λειτουργήσουν .

Κατά των προσωρινών πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ.του ΝΠΔΔ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δέκα 10 ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού Χανίων, στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικών καταστημάτων του δήμου Πλατανιά (Αλικιανός, Βουκολιές, Γεράνι, Κολυμβάρι) και στον ιστότοπο του Δήμου Πλατανιά www.platanias.grδηλαδή από 7-4-2023 μέχρι και 20-4-2023.

Τόπος υποβολής στα γραφεία του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ,  στο Δημοτικό κατάστημα στο Γεράνι Χανίων Κρήτης  Τ.Κ. 73014 ,στην υπάλληλο ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 

Αρχεία