Ματαίωση διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού σύμφωνα με την 5384/10-5-2018 διακήρυξη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
  2. Την με αρ. 152/2018 Απόφασης της Ο.Ε.
  3. Την με αρ. Πρωτ. 5550/15-4-2018 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5551/15-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.
  2. Την ματαίωση του διαγωνισμού και την ανάκληση του 3ου και 4ου σκέλους της με αρ. 152/2018 Απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Δήμου Πλατανιά έως 31.12.2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 152/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρχεία