Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας :

5-Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

 

Ειδικός Στόχος:

Η βελτίωση απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων

 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Διαθρωτικό Ταμείο: Χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.:  116.640,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 116.640,00 €

Ημερομηνία ένταξης:  05-12-2016
Κωδικός ΟΠΣ: 5001426

 

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά αποτελεί κοινωνική δομή που  λειτουργεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού, με την τριετή χρηματοδότηση της λειτουργίας της από το Ε.Π. “ΚΡΗΤΗ 2014-2020”. Στελεχώνεται  από δύο υπάλληλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), μία Κοινωνική Λειτουργό ως συντονίστρια και βασικό υπεύθυνο για τη λειτουργία του Κέντρου, και μία Ψυχολόγο. Σκοπός της δομής είναι η περαιτέρω υποστήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας, και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου ή σε εθνικό επίπεδο.

Αντικείμενο της λειτουργίας της δομής είναι η παροχή σε 150 ωφελούμενους, των παρακάτω κοινωνικών υπηρεσιών:

α) Υποδοχή και Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (πχ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα/Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), προγράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κλπ). Επίσης, η Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα, με ιδιαίτερη υποχρέωση της δομής, την παροχή υποστήριξης στους πολίτες κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα/Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτής, όσο και για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.

β) Παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες, με τις οποίες το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου αναπτύσσει συνεργασία. Συγκεκριμένα, τα αιτήματα των πολιτών μπορούν να παραπέμπονται σε: – Άλλες υπηρεσίες και δομές που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Πλατανιά, όπως π.χ. Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, Κοινωνικό Παντοπωλείο κ.λπ.. – Υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια. – Φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

γ) Εργασιακή ένταξη των ανέργων, μέσω της συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας με την τοπική αγορά εργασίας.

δ) Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων, όπως οι παρακάτω:

– Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας. – Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.

– Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές. – Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο.

– Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και μετανάστες.

– Ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού που θα συνδράμει το Κέντρο Κοινότητας, υπό τις οδηγίες και την εποπτεία του συντονιστή του Κέντρου.

Σύμβαση/Διάρκεια/Ποσό:  08-08-2017/ 36 ΜΗΝΕΣ/ 116.640,00 € (με Φ.Π.Α.)

 

Ανάδοχος:  ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑ

Αρχεία