Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Του Έργου « Αναβάθμιση Υποδομών Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Αλικιανού Δήμου Πλατανιά – Δημιουργία Προπονητηρίου Κλασικού Αθλητισμού

Η πρόεδρος του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου Πλατανιά

Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αλικιανού Δήμου Πλατανιά – Δημιουργία προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού», εκτιμώμενης αξίας 818.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 35/2020 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 520.158,64€ & κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 135.895,50€.

 

 1. 1. Αντικείμενο Έργου [CPV: 45212200-8/ Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις]

Η  μελέτη αφορά   την Αναβάθμιση των υποδομών των αθλητικών εγκαταστάσεων στο γηπέδο του Αλικιανού του Δήμου Πλατανιά  και την δημιουργία προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού.

Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής   Περιγραφής.

 1. 2. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 365 ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 1. 3. Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για το ποσό των 600.000,00€ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ της ΣΑΕ 055 με Κ.Α. 2017ΣΕ05500010 και από Ιδίους Πόρους Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά για το ποσό των 218.000,00€ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του 2020 του Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου Πλατανιά με  Κ.Α  60.7326.001  Προκαταβολή δεν να χορηγηθεί.

 1. 4. Σύστημα δημοπράτησης

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,  σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 1. 5. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 1. 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν, κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται στο κεφάλαιο Γ’ του Π.Δ. 71/19  για την 1η τάξη και άνω ή για την Α2 τάξη (σε περίπτωση Κ/Ξ) για  έργα κατηγορίας « ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»  και για την Α2 τάξη και άνω  ή Α1 τάξη(σε περίπτωση Κ/Ξ) για  έργα κατηγορίας « Η/Μ ΕΡΓΩΝ».

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν, κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως αυτή ορίζεται στο κεφάλαιο Γ’ του Π.Δ. 71/29  για την 1η τάξη και άνω ή για την Α2 τάξη (σε περίπτωση Κ/Ξ) για  έργα κατηγορίας « ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»  και για την Α2 τάξη και άνω  ή Α1 τάξη (σε περίπτωση Κ/Ξ) για  έργα κατηγορίας « Η/Μ ΕΡΓΩΝ» .

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19

και της παρ. ’31 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.platanias.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 09/12/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 11/12/2020. 

8.  Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών    Αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00:00.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την 23η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00.

 

 1. 9. Xρόνος ισχύος των προσφορών:

Εννέα (9) μήνες  από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 1. 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 1. 11. Εγγυήσεις Συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ (13.193,00 ευρώ), η οποία απευθύνεται στο Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου Πλατανιά. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 17/10/2021.

 1. 12. Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Πλατανιά. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-40026, fax επικοινωνίας: 2821340090, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γιακουμάκη Βαρβάρα. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ούτε την προκήρυξη.

 

Η πρόεδρος του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου Πλατανιά

 

    Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη

Αρχεία