Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πλατανιά περιλαμβάνει αναλυτικά έργα και μελέτες καθ’ έτος. Τα έργα και μελέτες βασίζονται στις προτάσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.  Η διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του τεχνικού προγράμματος, είναι υποχρεωτική για τους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) όπως ισχύει.

Ακολούθως μπορείτε να δείτε το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων ανά έτος.