Στρατηγικά-Επιχειρησιακά Προγράμματα

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι Δήμοι, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και προκειμένου να βελτιώνουν συστηματικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, οφείλουν να αναπτύσσουν στο εσωτερικό τους ένα αξιόπιστο μηχανισμό προγραμματισμού. Ο μηχανισμός αυτός εκφράζεται μέσα από τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού σε κάθε Δήμο, μέσα από την αναλυτική καταγραφή, παρακολούθηση και μέτρηση των αποτελεσμάτων των έργων και δράσεων που σχεδιάζει και υλοποιεί ο κάθε Δήμος και τα νομικά πρόσωπα αυτού.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα (α) τοπικής ανάπτυξης και (β) εσωτερικής (οργανωτικής – λειτουργικής) ανάπτυξης για την περίοδο αναφοράς του, σε εναρμόνιση με τους στόχους της Δημοτικής Αρχής και τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Με άλλα λόγια, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά όχι μόνον στις υποδομές, τα έργα και τις τοπικές επενδύσεις στην περιοχή του Δήμου, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του Οργανισμού, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των δημοτών και των επισκεπτών και για την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς αυτούς.

Συνοψίζοντας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό – αν όχι το σημαντικότερο – εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, το οποίο συμπυκνώνει τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. Συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου.
 2. Αποτελεί οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου
 3. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του
 4. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων αιρετών και υπηρεσιακών οργάνων και με τη συμβολή τοπικών φορέων και ομάδων πολιτών
 5. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα αρχεία που συνδέονται με τον επιχειρησιακό προγραμματισμό του Δήμου Πλατανιά, ανά περίοδο αναφοράς:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) αποτελεί ένα στρατηγικό κείμενο- μελέτη όπου προσδιορίζεται η ενεργειακή πολιτική του Δήμου μέχρι το έτος 2020, μέσα από συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις και μέτρα, για την επίτευξη του στόχου του Συμφώνου των Δημάρχων που είναι η μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 20%.

Το  Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Πλατανιά, το οποίο εγκρίθηκε από το Σύμφωνο των Δημάρχων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια της υπ. αρ. 213/2014 απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορίζει με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο τόσο το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου όσο και τις δράσεις- έργα που απαιτείται να υλοποιηθούν έως το 2020 στα όρια του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2  )κατά τουλάχιστον 20%, όπως προβλέπονται στο Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο έχει υπογράψει – από το 2013 – ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης.

Το Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Πλατανιά εγκρίθηκε μετά τον αυστηρό έλεγχο των υπηρεσιών υποστήριξης του Συμφώνου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναλύουν το κάθε σχέδιο με βάση την ποιότητα και την πληρότητα των δεδομένων και αφού αξιολογήθηκαν τα έξι (6) βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας που το ίδιο το Σύμφωνο θέτει. Με την έγκριση του ΣΔΑΕ, ο Δήμος Πλατανιά συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των 6.790 και πλέον ευρωπαϊκών πόλεων που διαθέτουν εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων.

Το ΣΔΑΕ του Δήμου Πλατανιά – και τα συνοδευτικά αρχεία αυτού – μπορείτε να τα δείτε παρακάτω καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Συμφώνου των Δημάρχων.

Σχετικά Αρχεία

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤοΣΔΑ), αποτελεί ένα κείμενο στρατηγικού χαρακτήρα το οποίο – εκπονήθηκε με μέριμνα της Περιφέρειας Κρήτης, μετά από την υπ. αρ. 69/2016 απόφαση του ΔΣ Πλατανιά και – προωθεί την αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, δίνοντας έμφαση στη διαλογή στην πηγή.

Το ΤοΣΔΑ του Δήμου Πλατανιά – το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων – έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠεΣΔΑ) αλλά και προς τον εθνικό σχεδιασμό και περιλαμβάνει:

 1. Σύντομη καταγραφή της κείμενης νομοθεσίας και των στόχων που απορρέουν από αυτήν.
 2. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης για την παραγωγή και διαχείριση απορριμμάτων σε επίπεδο Δήμου
 3. Ποσοτικοποίηση των στόχων εκτροπής και ανακύκλωσης σε επίπεδο Δήμου, βάσει των στόχων που θέτει η κείμενη νομοθεσία.
 4. Ανάπτυξη πυλώνων για τις δράσεις διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).
Σχετικά Αρχεία

Ο Δήμος Πλατανιά, ο Δήμος Κισσάμου και η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού τους ρόλου, της συνεργασίας τους με άλλους φορείς και της από κοινού προσπάθειάς τους για την ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης, ανέπτυξαν συνεργασία  με σκοπό τη βελτίωση και την αναβάθμιση του πολιτιστικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι της περιοχής της πρώην επαρχίας Κισσάμου της Π.Ε. Χανίων, με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Πολιτιστικής Πολιτικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Δήμων Πλατανιά και Κισσάμου.

Η συνεργασία αυτή έλαβε θεσμική βάση μέσω της σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Πλατανιά και του Δήμου Κισσάμου μέσω της οποίας οποία υλοποιήθηκε το ερευνητικό έργο με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (MASTER PLAN) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» το οποίο αποτελεί πανελλαδική καινοτομία, καθώς στηρίχθηκε στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της περιοχής μελέτης και των αναπτυξιακών προοπτικών της, υπό το φως του γενικότερου στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, έτσι ώστε οι όποιες επιλογές να υποστηρίζουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής μελέτης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ως Δήμοι Πλατανιά και Κισσάμου προχώρησαν στην εκπόνηση ενός πρότυπου στρατηγικού σχεδίου με σκοπό τη διάσωση, προστασία και ανάδειξη του Κισσαμίτικου πολιτισμού και της πολιτιστικής ταυτότητας των δύο δήμων που συνιστούν την πρώην επαρχία Κισσάμου, μέσα από μια συστηματική – από κάτω προς τα πάνω – διαδικασία, δομημένη σε τρία κύρια στάδια, μέσω της οποίας υπήρξε αναλυτική καταγραφή των πολιτιστικών πόρων, αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων και μέτρων πολιτικής για την υλοποίηση των κατάλληλων έργων και δράσεων που δύναται να συμβάλλουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και των πολιτιστικών πόρων της περιοχής μελέτης.

Σχετικά Αρχεία

Σύμφωνα με τις υπ. αρ. πρωτ. 15566/23-11-2011 και 14840/25-10-2012 εγκυκλίους του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α’) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα», η διαδικασία για την παροχή σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄) και την υπ. αριθμ. πρωτ. 514666/24.12.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. – προκείμενου να υλοποιηθούν προγράμματα που αφορούν την τουριστική προβολή ενός Δήμου – περιλαμβάνει και την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής από πλευράς κάθε Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Πλατανιά, με γνώμονα την ανάγκη οργανωμένης και αποτελεσματικής προβολής του τουριστικού προϊόντος του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό προώθησης και προβολής τόσο του ΕΟΤ όσο και της Περιφέρειας Κρήτης, καταρτίζει, σε ετήσια βάση, στοχευμένα προγράμματα τουριστικής προβολής που έχουν ως βασικούς στόχους:

 1. την αναβάθμιση της τοπικής τουριστικής οικονομίας, με εστίαση στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.
 2.  την προβολή και ανάδειξη των τουριστικών υπηρεσιών, προϊόντων και πλεονεκτημάτων του Δήμου Πλατανιά, µε τρόπο οργανωμένο, συντονισμένο και µε τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων µε τον τουρισμό.
 3. την ενίσχυση της τουριστικής οικονομίας και αγοράς μέσω της οργανωμένης ανάδειξης και προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 4. την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και ιδιαιτερότητας.

Για την βέλτιστη προετοιμασία και σύνταξη των ετήσιων προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Πλατανιά, για την δημοτική περίοδο 2015-2019, έχει συγκροτηθεί – με την υπ. αρ. 636/2015 Απόφαση Δημάρχου – ειδική Ομάδα Έργου, αποτελούμενη από:

 1. τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πλατανιά κ. Κουρή Γαβριήλ, ως Πρόεδρο-Συντονιστή,
 2. την υπάλληλο του Δήμου Πλατανιά κα. Μπερτσουλάκη Όλγα, κλάδου ΠΕ Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, ως μέλος,
 3. την υπάλληλο του Δήμου Πλατανιά κα. Κουκουλά Ειρήνη, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, ως μέλος.

Τα πλήρη κείμενα από τα εγκεκριμένα ετήσια προγράμματα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πλατανιά είναι διαθέσιμα παρακάτω.

Σχετικά Αρχεία