Απολογισμός Πεπραγμένων

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψηφίου Δικηγόρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014) με την αριθ.11070/24-8-2017 της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης(ΦΕΚ 3077/6-9-2017 τεύχος Β΄)...

Απολογισμός Πεπραγμένων 2014-2016

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 παρουσίαζεται ο Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Πλατανιά περιόδου 2014 – 2016 στο ακολουθο επισυναπτόμενο αρχείο