ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρωσης μίας (1) θέσης , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών : ειδικότητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών που εδρεύει στις Βουκολιές Χανίων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

     Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμόν 39/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΣ1ΟΚ64-Ρ6Π) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

 1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
 3.   Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  οικ. έτους 2020.
 4. 5. Τις ανάγκες όπως έχουν προκύψει στον Παιδικό Σταθμό  Βουκολιών.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

 • ενός ατόμου με σύμβαση έως δύο μήνες , για το προσεχές διάστημα για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.

 

Κλάδος/Ειδικότητα Αριθμός
Ειδικά τυπικά προσόντα
Χρονική

διάρκεια

ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΝΑΣ(1) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών

ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή

Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006

ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού

Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ

151/1971 (ΦΕΚ 52Α’)Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών

υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της

αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το

1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το

1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 Μέχρι δύο (2)  μήνες

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Τα τυπικά προσόντα όπως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα
B. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο

Γεράνι  Χανίων και ειδικότερα στην υπάλληλο του Δήμου Γιακουμάκη Βαρβάρα, εντός τριών (3)

ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων στο δημοτικό κατάστημα   στο Γεράνι.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών όπως αναφέρεται παραπάνω
 2. Φωτ/το αστυνομικής ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης.
 4. ΑΜΚΑ
 5. ΑΦΜ
 6. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

9.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

      ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 

 

Αρχεία