ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Πλήρωσης δέκα τριών (13) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών στις δομές , Παιδικού Σταθμού Βουκολιών,Παιδικού Σταθμού Σκινέ , Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρί

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

   Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμόν 31/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΔΟΚ64-0ΝΝ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά
  2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
  4. Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  οικ. έτους 2021.
  5. Τις ανάγκες όπως έχουν προκύψει , στις δομές του  Παιδικού  Σταθμού  Βουκολιών,  Παιδικού Σταθμού Σκινέ , Βρεφονηπιακού  Σταθμού Κοντομαρί.

 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα τριών ατόμων με σύμβαση έως δύο μήνες , για το προσεχές διάστημα για την  κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από  30-8-2021 μέχρι 3-9-2021.

Αρχεία