ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Πλήρωση δύο (2) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

  Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμόν 27/2022  (ΑΔΑ: ΡΗΛΩΟΚ64-ΤΚΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ  Δήμου Πλατανιά.
 1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
 3.   Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  οικ. έτους 2022.
 4. 5. Την επιτακτική ανάγκη απρόσκοπτής λειτουργίας της ανωτέρω δομής

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο ατόμων με σύμβαση έως δύο μήνες , για το προσεχές διάστημα για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.για τη δομή του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών.

1 θέση   ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ & 

1 θέση   ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ και ελλείψει αυτού ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Τα τυπικά προσόντα όπως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι  Χανίων και ειδικότερα στην υπάλληλο του Δήμου Γιακουμάκη Βαρβάρα,

από 09-09-2022 μέχρι και 13-9-2022 και ώρες από 07.30-15.30 , διά ζώσης ή ταχυδρομικά, αποκλείεται η αποστολή email.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών όπως αναφέρεται παραπάνω
 2. Φωτ/το αστυνομικής ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης.
 4. ΑΜΚΑ
 5. ΑΦΜ
 6. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

9.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

Αρχεία