Γνωστοποιηση οριζοντογραφίας

Γνωστοποιηση οριζοντογραφίας

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, έχοντας υπόψη:

  1. Το έγγραφο με ΑΠ 2471/8-7-2021 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
  2. Το άρθρο 3 του Ν 4258/2014

Ενημερώνουμε τους δημότες μας , ότι θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που στεγάζεται στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού , η οριοζοντιογραφία που αφορά την οριοθέτηση  υδατορεμάτων ,  εντός των ορίων των τοπικών κοινοτήτων Ραβδούχα και Καλυδωνίας στην τοποθεσία Νοπήγεια, Ραβδούχα, στην περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου COSTA NOPIA, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και στην συνέχεια να γνωμοδοτήσει επ’αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο,  σε προσεχή συνεδρίαση του.

 

             Η Προϊσταμένη της

 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

           Κακαβελάκη Άννα 

          Πολιτικός Μηχανικός

Αρχεία