ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Πλήρωσης μίας (1) θέσης , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών : ειδικότητας ΥΕ Καθαρίστριας για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών που εδρεύει στης Βουκολιές Χανίων

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

Πλήρωσης μίας (1) θέσης , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

 ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών  :

ειδικότητας ΥΕ  Καθαρίστριας

για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών

που εδρεύει στης Βουκολιές Χανίων

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμόν 39/2018 (ΑΔΑ:Ψ9ΨΩΟΚ64-ΙΨ2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

    ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

 1. Το με αριθμ. πρωτ. 1389/10-9-2018 έγγραφο από την Αποκ/νη Δ/ση Κρήτης -Γεν. Δ/ση Εσωτ.

Λειτ.-Δ/ση  Δ/σης- Τμήμα Δ/κού-Οικ/ κού Ν. Χανίων.

 1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
 3.     5.  Τις ανάγκες  όπως έχουν προκύψει στον Παιδικό Σταθμό  Βουκολιών.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (1) ενός ατόμου με σύμβαση έως δύο μήνες , για το προσεχές διάστημα για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.

 

Κλάδος/Ειδικότητα Αριθμός
Ειδικά τυπικά προσόντα
Χρονικήδιάρκεια
  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΜΙΑ (1)         Δεν απαιτούνται  Μέχρι δύο (2)       μήνες

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Τα τυπικά προσόντα όπως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα
B.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι  Χανίων και ειδικότερα στην υπάλληλο του Δήμου Γιακουμάκη Βαρβάρα , εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που λήγει την Παρασκευή 14-9-2018.

Γ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 1. Φωτ/το αστυνομικής ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης.
 3. ΑΜΚΑ
 4. ΑΦΜ
 5. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

 

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

 

Αρχεία