ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρωσης δύο (2) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών : ειδικότητας TΕ Βρεφονηπιοκόμου για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών που εδρεύει στις Βουκολιές Χανίων

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμόν 23/2019 (ΑΔΑ: ΡΠ0ΘΟΚ64-63Κ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά

 1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
 3.   Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  οικ. έτους 2019.
 4.     5.  Τις ανάγκες  όπως έχουν προκύψει στον Παιδικό Σταθμό  Βουκολιών.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

(2) δύο ατόμων με σύμβαση έως δύο μήνες , για το προσεχές διάστημα για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.

 

Κλάδος/Ειδικότητα Αριθμός
Ειδικά τυπικά προσόντα
Χρονική

διάρκεια

TΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΥΟ (2) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Μέχρι δύο (2)

μήνες

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Τα τυπικά προσόντα όπως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα

 

B.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι  Χανίων και ειδικότερα στην υπάλληλο του Δήμου Γιακουμάκη Βαρβάρα μέχρι  την Τρίτη 18-6-2019.

 

Γ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών όπως αναφέρεται παραπάνω
 2. Φωτ/το αστυνομικής ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης.
 4. ΑΜΚΑ
 5. ΑΦΜ
 6. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

8.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

 

Αρχεία