ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α).

3. Την υπ’ αρ. 55/74802/29-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.Τον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2186 Β΄/29-9-2011) του Καλλικρατικού Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014) και την αρ. 11070/24-8-2017 Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3077/Β΄/06.09.2017).

5.Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης, ως Ειδικόυ Συνεργάτη Δημάρχου επί θεμάτων οικονομικής διαχείρισης του Δήμου Πλατανιά.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συνεργάτη στο τομέα των οικονομικών επιστημών, απόφοιτου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το αντικείμενο του Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου θα είναι επί θεμάτων Οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Δήμου και θα συνεργάζεται με το προσωπικό του Δήμου πάνω σε οικονομικά θέματα.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

  1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

  2. Δίπλωμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος συναφές με το αντικείμενο των Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ,

  3. Να έχουν αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ ή αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.).

Η εμπειρία τεκμηριώνεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα για αντικείμενο και διάρκεια ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδίκευσης ή εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της παραπάνω εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και τα σχετικά αποδεικτικά για την προαπαιτούμενη εμπειρία.

  1. Γνώση αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον καλή), αποδεικνυόμενης με σχετικό τίτλο γλωσσομάθειας.

  2. Γνώση χρήσης Η.Υ. στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνυόμενης με σχετικό αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

H επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανομένου /ης (παρ.4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007)

Ο/Η προσληφθείς θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο, στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γεράνι στην έδρα του Δήμου (γραφείο Δημάρχου, τηλ: 2821340002 ή Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού, τηλ 2821340014 ) κατά τις εργάσιμες ώρες.

Οι αποδοχές του Ειδικού Συνεργάτη καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015).

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και να δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ