Για την πρόσληψη προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Για την πρόσληψη προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  ύστερα από την υπ’ αριθ. 5/2020 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός  (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Κολυμβαρίου   κατηγορίας Δ.Ε. απόφοιτο Τ.Ε.Ε. με ειδικότητα «Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων» με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο μηνών.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων

Ενός

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας:

  • Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων
  • Βοηθών Βρεφοκόμων
  • Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
  • Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων
  • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  • αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:

ΙΕΚ

Επαγγελματικού Λυκείου

Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου  Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Επαγγελματικής Σχολής

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή

  • άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Δύο (2)  μήνες Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

  1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

4.Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν. 2647/1998 άρθρο 4. παρ 5).

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6.Αποδεικτικά εμπειρίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά  (Δ/νση: Αλικιανός Δήμου Πλατανιά , τηλ:2821341021) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Ελένη Δημητριάδη  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 15:00.Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τέσσερις (4) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ