Έργα αποκατάστασης αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας σε περιοχές των πληγεισών δημοτικών ενοτήτων Βουκολιών και Κολυμβαρίου.

Ο Δήμος Πλατανιά προσκαλεί και κηρύσσει

 • ΤΗΝ EΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 32, ΠΑΡ 2Γ (ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ)

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ”

(CPV: 45233223-8 – Έργα επαναδιάστρωσης οδοστρώματος, NUTS: EL434) Εκτιμώμενης αξίας 999,43Ευρώ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

 • α) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
 • β) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/2016 περί διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης),
 • γ) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,
 • δ) Την με αρ. 29/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά
 • ε) την υπ’ αριθ. 349/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν:
 1. Η προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την ανάθεση του έργου με τίτλο “ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ”, προϋπολογισμού 247.999,43 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω στο σκεπτικό της εισήγησης.
 2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Τεύχος της 29/2018 μελέτης που περιέχει Τεχνική Περιγραφή, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Διακήρυξη.
 3. Καθορίστηκαν οι όροι της πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, προϋπολογισμού 247.999,43 € με ΦΠΑ 24%.
 • ζ) την υπ’ αριθ. 354/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε νέα ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
 • η) Tην με αρ. πρωτ. 16650/13-12-2018 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑΜ: 18REQ004189681/ΑΔΑ: 6ΙΤΘΩΞ5-ΓΓΦ) περί ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 796 και

 

 • θ) τους όρους της παρούσας και

 

καλεί

Τους οικονομικούς φορείς «ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.», «ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», «ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε.» και κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλουν ηλεκτρονική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου.

 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας  υποβολής  των προσφορών – αποσφράγισης

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00π.μ.

 

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των  προσφορών  ορίζεται η 03η Ιανουαρίου 2019, ημέρα  Πέμπτη και ώρα  10:00π.μ.

                                                                      ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

   

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

 

    

       ΝΑΝΣΥ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ

Πολιτικός Μηχ/κος

 

  Η προϊσταμένη  

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

           ΑΝΝΑ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ

Πολιτικός Μηχ/κός

 

       Ο Δήμαρχος Πλατανιά     
 

 

 

 

 

      Ιωαννησ μαλανδρακησ

 

 

 

Αρχεία