Επανάληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Ορκωτών Λογιστών

Επανάληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Ορκωτών Λογιστών

Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία τακτικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΥΑΒΑ Βορείου Άξονα Χανίων για τις χρήσεις 2020 και 2021

Αρχεία