Ένταξη του έργου της ανακατασκευής της αγροτικής οδού Κεφάλα– Σέμπρωνα σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ

Ένταξη του έργου της ανακατασκευής της αγροτικής οδού Κεφάλα– Σέμπρωνα σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ

Εντάχθηκε για χρηματοδότηση το έργο που υπέβαλε ο Δήμος Πλατανιά και αφορά την ανακατασκευή της αγροτικής οδού Κεφάλα – Σέμπρωνα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), στο πλαίσιο του Άξονα «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ.

Η μελέτη αφορά την βελτίωση της αγροτικής οδού Κεφάλα – Σέμπρωνα, η οποία ενώνει τον οικισμό Σέμπρωνα με τον οικισμό Κεφάλα και στη συνέχεια αυτό με τον οικισμό Βουκολιές και τον Βόρειο Άξονα Κρήτης. Θα γίνει η ασφαλτόστρωση της οδού σε πλάτος 5,5m και σε συνολικό μήκος 3.361,32m, ώστε να καταστεί ασφαλής για τα διερχόμενα οχήματα και να συμβάλει τόσο στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής όσο και στην μείωση του χρόνου μετάβασης από την περιοχή στο Βόρειο τμήμα του Δήμου. Μεταξύ των προβλεπόμενων εργασιών δεν προτείνονται παρεμβάσεις εκτός των ορίων της υπάρχουσας χάραξης. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν:

  • Άρση των καταπτώσεων και καθαρισμό της τάφρου

  • Εξομάλυνση και βελτίωση της μηκοτομής (ταπείνωση ή ανύψωση του υφιστάμενου δρόμου).

  • Καθαρισμός υφιστάμενων οχετών ομβρίων.

  • Κατασκευή δύο οχετών με τσιμεντοσωλήνες Φ100.

  • Τμηματική κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15, για τη διευθέτηση των ομβρίων.

  • Κατασκευή στρώσης υπόβασης πάχους 0,10 μ. ΠΤΠ Ο-150.

  • Κατασκευή στρώσης βάσης πάχους 0,10 μ. ΠΤΠ Ο-155.

  • Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας Α265 πάχους 0,05 μ.

  • Κατασκευή ερείσματος πλάτους 0,5μ

Όπως ανέφερε σχετικά ο δήμαρχος κος Μαλανδράκης «…αξιοποιώντας και αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο δήμος εντάσσει ακόμα ένα μεγάλο έργο αγροτικής οδοποιίας, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του προγράμματος, η κατασκευή του οποίου θα εξυπηρετεί 2 δημοτικές ενότητες μας, μεγάλο αριθμό παραγωγών και κτηνοτρόφων αλλά και επισκεπτών της ενδοχώρας του Δήμου μας. Παράλληλα εξαντλήσαμε το μέγιστο ποσό που μπορούσαμε να απορροφήσουμε από το πρόγραμμα . Έχουμε υποβάλλει και σε αλλά προγράμματα έργα οδοποιίας και αναμένουμε την ένταξη τους ώστε να συνεχιστούν οι μεγάλες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στο πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων οδικό μας δίκτυο…».