Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης (εξ’ αναβολής) για λόγους ανωτέρας βίας

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, εάν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή ή τη ματαίωση της συνεδρίασης, αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που θα προσδιορίσει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για τη γνωστοποίησή της.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της σφοδρότατης θεομηνίας που πλήττει τον Δήμο Πλατανιά και ολόκληρο το Ν. Χανίων, προκαλώντας σοβαρότατες καταστροφές σε υποδομές και οδικό δίκτυο,  η προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18.30 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά  αναβάλλεται για την Τετάρτη 27/02/2019 και ώρα 18.30, με τα ίδια θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της υπ’ αριθ. πρωτ.: 2555/21-02-2019 συνημμένης πρόσκλησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ