Ενημέρωση από τον Δήμο Πλατανιά, για την Επέκταση του χρονικού ορίου απαγόρευσης χρήσης πυρός, από τις 15 Απριλίου 2024

Ενημέρωση από τον Δήμο Πλατανιά, για την Επέκταση του χρονικού ορίου απαγόρευσης χρήσης πυρός, από τις 15 Απριλίου 2024

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους κατοίκους και δημότες του Δήμου, για την
μετάθεση της ημερομηνίας απαγόρευσης της οποιασδήποτε χρήσης πυρός, από τις 15-
04-2024 στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής
Διάταξης, δηλαδή σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους, για την
Περιφέρεια Κρήτης, σε συνέχεια της υπ. αριθ. 591 Φ.702.15/04-04-2024 Απόφασης του
Συντονιστή επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης
Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Διάταξης
20/2023 (ΦΕΚ 2549/Β΄/19-04-2023), οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και
υπομισθωτές των ακόλουθων εκτάσεων:
α) Οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων
ρυμοτομικών σχεδίων.
β) Οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων
οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
γ) Εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των προαναφερόμενων
περιπτώσεων (α) και (β).
δ) Εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα.
Έχουν την υποχρέωση να προβούν στον καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το
χρονικό διάστημα μέχρι την 30η Απριλίου 2024 και στη συντήρηση του καθαρισμού καθ’
όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2024, για
την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ο Δήμος Πλατανιά, βάσει του
άρθρου 75, παρ. 1, περ. β΄, υποπερ. 26 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει,
οφείλει να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του χώρου με την επιβολή προστίμου
ύψους πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα
διακόσια (200) ευρώ, καθώς και στην επιβάρυνση της δαπάνης του αυτεπάγγελτου
καθαρισμού και απομάκρυνσης των υλικών, στους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές του
χώρου αυτού.
Τονίζεται ότι ο Δήμος Πλατανιά, όπως και όλος ο Νομός, ανήκει στις ιδιαίτερα
επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών, γεγονός το οποίο επιβάλει
την ιδιαίτερα προσεκτική συμπεριφορά και υπεύθυνη στάση απ’ όλους μας.