Ενεργειακη Αναβαθμιση, Εξοικονομηση Ενεργειας Και Αξιοποιηση Ανανεωσιμων Ενεργειας (ΑΠΕ) Στο Κτιριο Του Δημαρχειου Δημου Πλατανια»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά

Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Ενεργειακη Αναβαθμιση, Εξοικονομηση Ενεργειας Και Αξιοποιηση Ανανεωσιμων Ενεργειας (Απε) Στο Κτιριο Του Δημαρχειου Δημου Πλατανια», εκτιμώμενης αξίας 280.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 32/2018 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 50.533,60€ & κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 175.161,89€

 1. . Αντικείμενο Έργου [CPV: 45262640-9- Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος]

Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, την επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και την αξιοποίηση των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

 • Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).
 • Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας
 • Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED.
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης BEMS.
 • Τοποθέτηση Θερμομόνωσης Δώματος
 • Τοποθέτηση μεμβρανών ηλιοπροστασίας στο άνοιγμα της οροφής
 1.  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 120 ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

 1. . Χρηματοδότηση

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ»  με κωδικό ΟΠΣ 5035323 και η σύμβαση θα συχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με χρηματοδότηση από την  ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης (Κωδικός Ενάριθμου 2019ΕΠ00210054). Είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2020 του Δήμου Πλατανιά με Κ.Α  64.7341.011 .  Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί.

 

 

 1.  Σύστημα δημοπράτησης

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 και άρθρο 126 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,  σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 

 1.  Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 2.  Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ’ του Π.Δ. 71/19  για την Α1 Τάξη και άνω για  έργα κατηγορίας « ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » και για την Α2 τάξη και άνω για έργα  κατηγορίας Η/Μ.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ’ του Π.Δ. 71/19  για την Α1 Τάξη και άνω για  έργα κατηγορίας « ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ » και για την Α2 τάξη και άνω για έργα  κατηγορίας Η/Μ

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19

και της παρ. ’31 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

 1. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.platanias.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12/08/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 17/08/2020.

 8.  Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών   Αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00:00.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την 27η  Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00:00.

 1. Xρόνος ισχύος των προσφορών:

Εννέα (9) μήνες  από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

 1.  Εγγυήσεις Συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ (4.516,00 ευρώ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Πλατανιά. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 17/06/2021.

 

 1. Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41037, fax επικοινωνίας: 28213-41035, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζωγραφάκη Νατάσσα. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ούτε την προκήρυξη.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Αρχεία