Έναρξη αιτήσεων εγγραφών-επανεγγραφών σε βρεφονηπιακό-παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ,για την περίοδο 2023-2024.

Ανακοινώνουμε την έναρξη αιτήσεων εγγραφών-επανεγγραφών σε βρεφονηπιακό-παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  για την περίοδο 2023-2024.

Οι αιτήσεις ξεκινούν από τη Δευτέρα 29/5/2023 και θα διαρκέσουν μέχρι 30-6-2023.

Ενδέχεται να δοθεί παράταση αν διαπιστωθεί ότι ο χρόνος για τη διαδικασία των εγγραφών δεν επαρκεί.

Τα έντυπα των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σας , στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά,  μπορείτε να παραλαμβάνετε έντυπα των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά , από το γραφείο Διοικητικής υποστήριξης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, στο δημοτικό κατάστημα στο Γεράνι , από την υπάλληλο ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, εργάσιμες μέρες και ώρες , καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, στο  τηλ.  2821340026.

Οι αιτούντες υποβάλουν την αίτηση τους , θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος θα αποτελεί και τον κωδικό αριθμό τους , με βάση τον οποίο θα αναζητήσουν τη σειρά κατάταξης τους ,στον πίνακα αποτελεσμάτων  κατά τη διαδικασία επιλογής.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται είτε ταχυδρομικά, (με απλή επιστολή), στο γραφείο Διοικητικής υποστήριξης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ,  στο δημοτικό κατάστημα στο Γεράνι: με την ένδειξη για εγγραφή σε παιδικό-βρεφικό σταθμό ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ,ΓΕΡΑΝΙ Τ.Κ.73014 –υπόψη της υπαλλήλου ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, είτε αυτοπροσώπως στο δημοτικό κατάστημα στο Γεράνι, στην ανωτέρω υπάλληλο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για να γίνει δεκτή αίτηση, λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

το εμπρόθεσμο  υποβολής  της  αίτησης

– η ηλικία του νηπίου (από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στους  στην υποχρεωτική εκπαίδευση

– η ηλικία του βρέφους από ηλικία  18 μηνών μέχρι την ηλικία 2,5 ετών.

– η κατοικία των γονέων (κάτοικοι Δήμου Πλατανιά ),

– από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα , καθώς και οποιαδήποτε σχέση της /του  αιτούσας/ντος , με το σταθμό ή τις υπηρεσίες του Δήμου

– απαγορεύεται η εξαίρεση από το δικαίωμα φιλοξενίας παιδιών μη αυτοεξυπηρετούμενων  ως  προς την ατομική τους υγιεινή

βεβαίωση υγείας του παιδιού

– δήλωση επιθυμίας με την αίτηση εγγραφής για φιλοξενία ύπνου  και

– δήλωση επιθυμίας  εγγραφής  έως δύο δομές  με δήλωση προτεραιότητας  ανά  δομή

– η υποβολή όλων των δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής , τα κριτήρια , η  μοριοδότηση , τα έντυπα αιτήσεων -υπευθύνων δηλώσεων  και λοιπές πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω, στα επισυναπτόμενα αρχεία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Παρακαλούνται οι γονείς να μη βιαστούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής , αν δεν έχουν υποβάλλει πρώτα τις φορολογικές τους δηλώσεις !

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή  της φορολογικής δήλωσης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,  τότε μόνο θα προσκομίζουν την υπεύθυνη δήλωση για το ύψος των εισοδημάτων τους .

Οι λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από όλους ανεξαιρέτως.

Η αίτηση εγγραφής για  παιδικούς σταθμούς είναι ενιαία φέτος , για όλες τις δομές και οι γονείς σημειώνουν στην αίτηση  τον παιδικό σταθμό που τους ενδιαφέρει-μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο δομές , δηλώνοντας ταυτόχρονα και σειρά προτίμησης.

Η αίτηση επανεγγραφής. για  παιδικούς σταθμούς είναι  επίσης  ενιαία φέτος , για όλες τις δομές και οι γονείς σημειώνουν στην αίτηση  τον παιδικό σταθμό που τους ενδιαφέρει- ( σημ. μόνο ένα σταθμό -το σταθμό επανεγγραφής).

Αντίστοιχα για το βρεφικό τμήμα του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρί  υπάρχει ξεχωριστή αίτηση εγγραφής .

Οι γονείς  των βρεφών  τα οποία κατά το σχολικό έτος 2022-2023 φοίτησαν στο βρεφικό τμήμα της δομής Κοντομαρί  και οι οποίοι  επιθυμούν τη  συνέχιση της φοίτησης τους στο  παιδικό τμήμα του σταθμού Κοντομαρί , ή σε άλλο παιδικο σταθμό , (ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ-ΣΚΙΝΕ ) θα επιλέξουν  το έντυπο της αίτησης ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.

 

Αρχεία