Εκ νέου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκ νέου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατηγορία 1: Είδη Αρτοποιείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά,

Κατηγορία 2:  Είδη οπωροπωλείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του ΝΠΔΔ, της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών, για 12 μήνες, αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης, 2018-2019, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α.

δυνάμει:

α)  της 271/2018 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:73Χ5ΩΞ5-97) περί έγκρισης Πρακτικού αποσφράγισης του συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του ΝΠΔΔ, της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών, για 12 μήνες, αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης, 2018-2019, της    με αρ. πρωτ.: 9501 / 2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά

β) της με αρ. πρωτ.: 9501 / 2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά

γ) της με αρ.πρωτ. 10253/22-8-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς

δ) Το υπ΄αριθμ. 10684/30-8-2018 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών

ε) Το υπ΄αριθμ. 10765/31-8-2018 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού οικονομικών προσφορών

στ.) Την υπ΄αριθμ. 278/2018 απόφαση ΟΕ (ΑΔΑ: 7ΤΜ8ΩΞ5-ΝΘΨ) περί ανάδειξης προσωρινών αναδόχων και  ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης δεδομένου ότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφορών για τις κατηγορίες 1- είδη αρτοποιείου και 2- είδη οπωροπωλείου

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α. του Ν.4412/2016 απευθύνει εκ νέου πρόσκληση σε διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι ουσιώδεις όροι της υπ’ αρ. πρωτ.: 9501 / 2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του ΝΠΔΔ, της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών, για 12 μήνες, αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης, 2018-2019  δεδομένου:

  • ότι η ως άνω διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη (δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά) σύμφωνα με την 271/2018 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:73Χ5ΩΞ5-97) περί έγκρισης Πρακτικού αποσφράγισης του παραπάνω διαγωνισμού τροφίμων
  • ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με την 10253/22-8-2018 πρόσκληση απέβη άγονη για την κατηγορία 1 -είδη αρτοποιείου και κατηγορία 2- είδη οπωροπωλείου σύμφωνα με την 278/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7ΤΜ8ΩΞ5-ΝΘΨ)

 

Η παραπάνω προμήθεια, γίνεται συγκεντρωτικά από το Δήμο Πλατανιά για τις ανάγκες του Δήμου και των  νομικών του προσώπων αλλά οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά. Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και έκαστος Φορέας προμήθειας δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους και εφόσον πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής υπ’ αρ. πρωτ.: 9501/2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου/ων που θα αναλάβει την εκτέλεση της παραπάνω περιγραφόμενης προμήθειας, υποβάλλοντας, επί ποινή αποκλεισμού,  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προαναφερόμενης Διακήρυξης.

Η παραπάνω προμήθεια αφορά δύο  (2) κατηγορίες. Ειδικότερα:

Κατηγορία 1: Είδη Αρτοποιείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός κατηγορίας: 1.100,05€, με Φ.Π.Α. (Φορέας Προμήθειας: Ν.Π.Δ.Δ.)

Κατηγορία 2:  Είδη οπωροπωλείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός κατηγορίας: 2.979,03€, με Φ.Π.Α. (Φορέας Προμήθειας: Ν.Π.Δ.Δ.)

Κριτήρια ανάθεσης:

Α. η  χαμηλότερη τιμή για την :

Κατηγορία 1: Είδη Αρτοποιείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός κατηγορίας: 1.100,05€, με Φ.Π.Α. (Φορέας Προμήθειας: Ν.Π.Δ.Δ.)

Β. η χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο  ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης τιμής  λιανικής πώλησης του  είδους την ημέρα παράδοσης  του όπως αυτή προκύπτει από τις ενδεικτικές τιμές με στοιχεία από δελτίο τιμών τμήματος εμπορίου Ν.Χανίων -Περιφέρεια Κρήτης-Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης-Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων Τμήμα Εμπορίου- Ηλεκτρονική Διεύθυνση :emporiou@crete.gov.gr για  την:

Κατηγορία 2:  Είδη οπωροπωλείου για τη σίτιση παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός κατηγορίας: 2.979,03€, με Φ.Π.Α. (Φορέας Προμήθειας: Ν.Π.Δ.Δ.)

 

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παραπάνω διαδικασία παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, αναφέροντας τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης), ο οποίος θα περιέχει τρεις σφραγισμένους (υπό) φακέλους:

  1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Σύμφωνα με τα παραπάνω  ο φάκελος «δικαιολογητικά συμμετοχής» περιλαμβάνει:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

β) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Πρβλ παρ.1α, 3, 4, 5 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση, θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού για την/τις ομάδες  που θα υποβάλλουν.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται κατά την υπογραφή  της σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών

Η εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται στον παρακάτω πίνακα:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Εγγύηση συμμετοχής 2% με βάση το άρθρο 72  4412/2016
1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 973,5 19,47 €
2 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.636,31 € 52,73 €

 

2.Φάκελος Τεχνικής Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της υπ’ αρ. πρωτ.: 9501 / 2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 Διακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Ι

 

3.Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην με    αρ. πρωτ.: 9501 / 2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 διακήρυξη κριτήριο ανάθεσης βάσει τιμής όπως ορίζεται  Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης

 

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι, την 13η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιάς

 

Μαλανδράκης Ιωάννης

 

 

Συνημμένα:

α) η    υπ’ αρ. πρωτ.: 9501 / 2-8-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02 διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του ΝΠΔΔ, της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών, για 12 μήνες, αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης, 2018-2019

 

β) η 271/2018  Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:73Χ5ΩΞ5-97) περί έγκρισης Πρακτικού αποσφράγισης του συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του ΝΠΔΔ, της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών, για 12 μήνες, αρχής γενομένης της υπογραφής της σύμβασης, 2018-2019

γ) η 278/2018 Απόφαση ΟΕ (ΑΔΑ: 7ΤΜ8ΩΞ5-ΝΘΨ) περί έγκρισης των 10684 /30-8-2018 και  10765/31 – 8 -2018 Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού  περί ελέγχου  συμμετοχής αναδόχων , αποσφράγισης δικαιολογητικών  συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών  αναδόχων μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α, λόγω άγονου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των  παιδιών των παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου, του ΝΠΔΔ, της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών¨ για 12 μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

Αρχεία