Διοργάνωση εσπερίδας με θέμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Κ.Ε.ΔΗ.Π.),»

Διοργάνωση εσπερίδας με θέμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Κ.Ε.ΔΗ.Π.),»

Η Κ.Ε.ΔΗ.Π. με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για το νερό, διοργανώνει την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018, και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Πολύκεντρου Βουκολιών, εσπερίδα με θέμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ “ Κ.Ε.ΔΗ.Π.”», στο πλαίσιο εφαρμογής της Στρατηγικής διαχείρισης νερού την οποία υιοθέτησε το Διοικητικό της Συμβούλιο, τον Ιανουάριο του 2017. Η στρατηγική έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και στόχος της είναι η προσαρμογή του αγροτικού τομέα στη κλιματική αλλαγή, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των υδατικών πόρων και των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με αυτόν, της αγροτικής παραγωγής και της ισόρροπης ανάπτυξης της πιλοτικής περιοχής του Πλατανιά.

Η Κ.Ε.ΔΗ.Π. είναι μια από τις τρεις αγροτικές οργανώσεις, σε Ελλάδα και Ιταλία, οι οποίες συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο LIFE AgroClimaWater, το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται το Σεπτέμβριο του 2015 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2020. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας των καλλιεργειών, των αγροτών και των οργανώσεών τους στην κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή και ιδιαίτερα τις συνθήκες έλλειψης νερού. Προς αυτή την κατεύθυνση και στο πλαίσιο του έργου LIFE Agroclimawater, αναπτύχθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή η στρατηγική διαχείρισης του νερού και στις τρεις Αγροτικές Οργανώσεις.

Η υλοποίηση της στρατηγικής θα πραγματοποιηθεί μέσω της επίτευξης των τριών Οριζόντιων Στόχων Προτεραιότητας (Ο.Σ.Π.) που είναι οι παρακάτω:

  • 1ος Ο.Σ.Π. “Βέλτιστη οργάνωση και διοίκηση των αγροτικών οργανώσεων σε θέματα τα οποία αφορούν τη διαχείριση του νερού στον αγροτικό τομέα”: ο οποίος εστιάζει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία για το νερό, στο προσδιορισμό και τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων του νερού με άλλες πηγές, στην ανάπτυξη της προσαρμοστικής ικανότητας των αγροτών στην κλιματική αλλαγή και στη διασφάλιση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών περιστατικών από ενδεχόμενα ατυχήματα και απρόβλεπτες κλιματολογικές συνθήκες μέσω πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και τέλος στην προώθηση της συμμετοχής του αγροτικού τομέα σε δράσεις λήψης αποφάσεων, οι οποίες αφορούν στην λεκάνη απορροής του Ταυρωνίτη.
  • 2ος Ο.Σ.Π. “Εφαρμογή ορθών καλλιεργητικών πρακτικών στις δενδρώδεις καλλιέργειες της πιλοτικής περιοχής και συγκεκριμένα στους ελαιώνες”: μέσω του οποίου προτείνετε η υλοποίηση δράσεων/μέτρων που σχετίζονται με την αποδοτική χρήση ύδατος μέσω της ορθολογικής άρδευσης, της ελαχιστοποίησης των απωλειών του νερού λόγω απορροής, της αύξησης της συγκράτησης του νερού στο έδαφος και της αποφυγής της διήθησής του, της ελαχιστοποίησης της εξάτμισης από το έδαφος και της διαπνοής από τις καλλιέργειες και της ορθής εφαρμογής των αγροχημικών ουσιών.
  • 3ος Ο.Σ.Π. “Συμβολή του αγροτικού τομέα της περιοχής στην υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής του υδατικού διαμερίσματος της Κρήτης”: σχετίζεται με τη συμβολή της Κ.Ε.ΔΗ.Π. στην υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στο Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών απορροής τους υδατικού διαμερίσματος Κρήτης και στο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και της ξηρασίας.

Το πρόγραμμα και η πρόσκληση της εσπερίδας είναι διαθέσιμα στη σελίδα:

 http://www.lifeagroclimawater.eu/