Λοιπές Επιτροπές Δ.Σ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” προβλέπεται ότι:

  1. Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου
  2. Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής”.

Στο Δήμο Πλατανιά, κατά τρεχουμε δημοτική περίοδο, έχουν συσταθεί και λειτουργούν μία σειρά από μόνιμες Επιτροπές, οι σημαντικότερες των οποίων είναι οι εξής:

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής [ΑΔΑ: Ω5ΙΧΩΞ5-70Φ]
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πλατανιά  [ΑΔΑ:  Ω4ΜΗΩΞ5-Μ2Α]
Διοικητικό Συμβούλιο Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης & Εγκαταστάσεων Κολυμβαρίου με τον διακριτικό τίτλο “ΔΙΚΤΥΝΝΑ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Α.Ε.” [ΑΔΑ: ΨΞΛ8ΩΞ5-Δ4Η]
 Επιτροπή Διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου [ΑΔΑ: 7ΖΣΜΩΞ5-309]