Λοιπές Επιτροπές Δ.Σ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” προβλέπεται ότι:

  1. Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου
  2. Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής”.

Στο Δήμο Πλατανιά, κατά τη δημοτική περίοδο 2014-2019, έχουν συσταθεί και λειτουργούν μία σειρά από μόνιμες Επιτροπές, οι σημαντικότερες των οποίων είναι οι εξής:

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής [ΑΔΑ: Ω5ΙΧΩΞ5-70Φ]
Επιτροπή Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων [ΑΔΑ: 60ΥΒΩΞ5-ΧΤΛ]
Επιτροπή Κυκλοφοριακών θεμάτων [ΑΔΑ: ΒΖΑ3ΩΞ5-ΙΦΦ]
Επιτροπή Παιδείας [ΑΔΑ: Ω184ΩΞ5-1ΨΥ]
Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου [ΑΔΑ: ΩΒΒΗΩΞ5-ΘΚ1]
Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) [ΑΔΑ: 7Α6ΓΩΞ5-Ξ62]