Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου Ν.3852/2010  η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.