Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης, είναι ένα σημαντικό θεσμοθετημένο όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες που συγκροτείται σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.

Αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως :

  • τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
  • επιστημονικών συλλόγων και φορέων
  • τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
  • εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
  • ενώσεων και συλλόγων γονέων
  • αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
  • εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
  • άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
  • τοπικών συμβουλίων νέων
  • Δημότες

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν αντιδήμαρχος, μπορεί να είναι από εικοσιπέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.

Στο Δήμο Πλατανιά, η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, για την περίοδο 2015-2017 αποτελείται από 25 μέλη.