Οργανόγραμμα

Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου οριοθετήθηκαν  με τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών του (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014) με στόχο την αποτελεσματική   ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα, με τον Ν.3852/2010.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3201 B’/ 28-11-2014 «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά», οι κεντρικές υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου.

 

Αρχεία