Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης Πριν Τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Και Επιλογής Μελών Επιτροπής Για Το Έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά, Υποέργο 1: Ανάπτυξη Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά», Εκτιμώμενης Αξίας 131.000,00€ Με Φπα

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης Πριν Τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Και Επιλογής Μελών Επιτροπής Για Το Έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά, Υποέργο 1: Ανάπτυξη Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά», Εκτιμώμενης Αξίας 131.000,00€ Με Φπα

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» εκτιμώμενης αξίας 105.645,16€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11/02/2021 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), από τη Διμελή Επιτροπή που ορίστηκε από την 26/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΥΑΩΞ5-ΒΓΠ) Απόφαση της Οικονομική Επιτροπή του Δ.Πλατανιά.
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α) του Δήμου Πλατανιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.platanias.gr και
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ggde.gr

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εσωτερική Διανομή:                                                                                                                                                               ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

1. Δήμαρχο                                                                                                                                                                             ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ

2. Δ.Τ.Υ.Δ.Π. (φάκελος έργου)                                                                                                                                                  Πολιτικός Μηχανικός

Αρχεία