Δημοσίευση περίληψης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσίευση περίληψης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ αριθμ 69/2022 (ΑΔΑ: 6Χ0ΔΩΞ5-Ψ89) : Απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση και έλαβε την υπ΄ αριθμ 69/2022 (ΑΔΑ: 6Χ0ΔΩΞ5-Ψ89): Έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) εντός οικισμού “Καληδονίας” Δήμου Πλατανιά

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

«εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) εντός οικισμού “Καληδονία», της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά που απεικονίζεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1:100 που συντάχθηκε με ευθύνη του Αγρονόμου Τοπογράφου Μιχάλη Γιαννακάκη και του πολιτικού μηχανικού δομικών έργων Ιωάννη Μαρκογιαννάκη με ημερομηνία μελέτης το Μάρτιο έτους 2018.»

Η απόφαση αυτή αναρτάται στο Δημοτικό κατάστημα Κολυμβαρίου, στο πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά και στην ιστοσελίδα του Δήμου ( www.platanias.gr ) για είκοσι (20) ημέρες καθώς επίσης και σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες για μια ημέρα.

Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπονται ενστάσεις στο Δήμο Πλατανιά σε διάστημα 20 ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης αυτής.

 

 

         Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Πλατανιά

κ α/α

Πριναράκη Ζωή

Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ

Αρχεία