Δημοπρατήθηκε το έργο “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας, οδού Κεφάλα– Σέμπρωνα”, στο Δήμο Πλατανιά

Δημοπρατήθηκε το έργο “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας, οδού Κεφάλα– Σέμπρωνα”, στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι διακηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο που αφορά την ανακατασκευή της αγροτικής οδού Κεφάλα – Σέμπρωνα, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ. Το έργο έιχε πετύχει ο Δήμος Πλατανιά να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Άξονα «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Το παρόν έργο αφορά την βελτίωση της αγροτικής οδού Κεφάλα – Σέμπρωνα, η οποία ενώνει τον οικισμό Σέμπρωνα με τον οικισμό Κεφάλα και στη συνέχεια αυτόν με τον οικισμό Βουκολιές και τον Βόρειο Άξονα Κρήτης. Θα γίνει η ασφαλτόστρωση της οδού σε πλάτος 5,5m και σε συνολικό μήκος 3.361,32m, ώστε να καταστεί ασφαλής για τα διερχόμενα οχήματα και να συμβάλει τόσο στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής όσο και στην μείωση του χρόνου μετάβασης από την περιοχή στο Βόρειο τμήμα του Δήμου. Μεταξύ των προβλεπόμενων εργασιών δεν προτείνονται παρεμβάσεις εκτός των ορίων της υπάρχουσας χάραξης.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν

  • Άρση των καταπτώσεων και καθαρισμό της τάφρου

  • Εξομάλυνση και βελτίωση της μηκοτομής (ταπείνωση ή ανύψωση του υφιστάμενου δρόμου).

  • Καθαρισμός υφιστάμενων οχετών ομβρίων.

  • Κατασκευή οχετών με τσιμεντοσωλήνες Φ100.

  • Τμηματική κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15, για τη διευθέτηση των ομβρίων.

  • Κατασκευή στρώσης υπόβασης πάχους 0,10 μ. ΠΤΠ Ο-150.

  • Κατασκευή στρώσης βάσης πάχους 0,10 μ. ΠΤΠ Ο-155.

  • Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας Α265 πάχους 0,05 μ.

  • Κατασκευή ερείσματος πλάτους 0,5μ