Συμβούλια Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων

Τα συμβούλια δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων αποτελούν σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” βασικά  όργανα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης με γνωμοδοτικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες. Στο Δήμο Πλατανιά υπάρχουν 51 Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των οποίων μπορείτε να δείτε ακολούθως.