Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Συμφωνα με σχετική αποφαση (ΑΔΑ:6ΗΞΥΩΞ5-8ΩΩ) οριζονται οι κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας: κο Δαράκη Ιωάννη του Ηρακλή, κο Καπνισάκη Αντώνιο του Στυλιανού, κο  Κουτσαυτάκη Αρτέμιο του Σπυρίδωνα, κο Μαρινάκη Πέτρο του Γεωργίου, κο Μαυρογένη Ευτύχιο του Γεωργίου, κο Πατεράκη Κωνσνταντίνο του Ευθυμίου  ως Εντεταλμένοι Συμβούλοι, στους οποίους δεν παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και μέχρι 28/02/2025 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, αναθέτοντας τους την εποπτεία και το συντονισμό για τα παρακάτω θέματα:

Α. Στον κο Δαράκη Ιωάννη του  Ηρακλή:

1.Την ευθύνη του  Τομέα Παιδείας.

2.Την συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

  1. Τα Θέματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.

4.Θέματα Νεολαίας.

Β. Στον  κο Καπνισάκη Αντώνιο του Στυλιανού:

1.Τον Πρωτογενή τομέα καθώς και την αρμοδιότητα  σε θέματα  αδειών παραγωγών και αδειών λαϊκών  αγορών.

2.Την ευθύνη  θεματικών δράσεων που άπτονται  των αρμοδιοτήτων της ΚΕΔΗΠ.

Γ. Στον κο Κουτσαυτάκη Αρτέμιο του Σπυρίδωνα:

1.Το Σχεδιασμό και συντονισμό σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας.

  1. Το Σχεδιασμό και δημιουργία Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.
  2. Τα Κυκλοφοριακά θέματα και τα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας.

Δ. Στον κο Μαρινάκη Πέτρο του Γεωργίου:

1.Τα θέματα  που αφορούν στην ανάπτυξη και προβολή του Δήμου ως τουριστικού προορισμού, καθώς και μέριμνα για θέματα που συσχετίζονται με την οργάνωση και προετοιμασία των παραπάνω.

  1. Την Προστασία περιβάλλοντος, πρασίνου και δράσεις αισθητικής αναβάθμισης.
  2. Τον Προγραμματισμό, οργάνωσης , καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

4.Τον σχεδιασμό και συντονισμό δράσεων, για την υλοποίηση των έργων στην Δημοτική Κοινότητα Πλατανιά.

ΣΤ. Στον κο Μαυρογένη Ευτύχιο του Γεωργίου:

1.Τα Θέματα αλλοδαπών, μεταναστών και προσφύγων  και λειτουργία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

Ζ. Στον κο Πατεράκη Κωνσταντίνο του Ευθυμίου:

  1. Το Σχεδιασμό για τη Διαχείριση Απορριμάτων, χώρων εναπόθεσης, Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων.

2.Τα Θέματα Οργάνωσης, Πληροφορικής, Δικτύων, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3.Θα Επικουρεί  τον Δήμαρχο σε θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας