Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ο Δήμαρχος Πλατανιά ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Μαυρογένη Παναγιώτη του Σταματίου,  Σημαντηράκη Πολυχρόνη του Βασιλείου, Παπουτσάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ,  Βλαζάκη Χαρίλαο του Θεοδώρου, Μαρινάκη Πέτρο του Γεωργίου, Φραγκονικολάκη Αντώνιου του Νικολάου,  ως Εντεταλμένους Συμβούλους, εντός της τρέχουσας δημοτικής  περιόδου, με θητεία από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας, δηλαδή για τα έτη 2017-2019, αναθέτοντας τους την εποπτεία και το συντονισμό για τα παρακάτω θέματα:

 

 
Ονοματεπώνυμο
Αρμοδιότητες
Μαυρογένης Παναγιώτης του Σταματίου
  • Θέματα καθαριότητας που αφορούν, τη διαχείριση, συγκομιδή, ανακύκλωση, ογκώδη απορριμμάτων και του χώρου εναπόθεσης.
  • Θέματα που αφορούν εν γένει  την μέριμνα των υποδομών και την ορθή  λειτουργία του Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού .
Σημαντηράκης Πολυχρόνης του Βασιλείου
  • Θέματα που αφορούν την παρακολούθηση και υλοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης των έργων από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Παπουτσάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
  • Θέματα που αφορούν τον μαζικό αθλητισμό, τις αθλητικές ακαδημίες καθώς και κάθε θέμα που αφορά τις  αθλητικές εγκαταστάσεις ευθύνης του Δήμου.
Βλαζάκης Χαρίλαο του Θεοδώρου
  • Θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα καθώς και την μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  σε θέματα  αδειών παραγωγών και αδειών λαϊκών  αγορών
Μαρινάκης Πέτρο του Γεωργίου
  • Θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και προβολή του Δήμου ως τουριστικού προορισμού, καθώς και την μέριμνα για θέματα που συσχετίζονται με την οργάνωση και προετοιμασία των παραπάνω.
Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη του Εμμανουήλ
  • Θέματα που αφορούν το συντονισμό και την λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και συναφών δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας.