Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ο Δήμαρχος Πλατανιά ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη, Βαρουξάκη Στυλιανό, Μαρινάκη Πέτρο, Μαυρογένη Ευτύχιο, Δημητρογιαννάκη Στυλιανό, Mπομπολάκη Χαρίτων, Βουλγαράκη Μανούσο, Δαράκη Ιωάννη, Αρχοντάκη Χρήστο και Καπνισάκη Αντώνιο, ως Εντεταλμένους Συμβούλους, στους οποίους δεν παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και μέχρι 30-09-2020 (παραταση θητείας 31-08-2022) εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, αναθέτοντας τους την αρμοδιότητα, εποπτεία και το συντονισμό για τα παρακάτω θέματα:

 

 
Ονοματεπώνυμο
Αρμοδιότητες
Βαρουξάκης Στυλιανός του Κωνσταντίνου
 • Κυκλοφοριακά θέματα.
 • Χρήση κοινοχρήστων χώρων τουριστικής ζώνης.
Βουλγαράκης Μανούσος του Δημητρίου
 • Πρωτογενής τομέας καθώς και η αρμοδιότητα  σε θέματα  αδειών παραγωγών και αδειών λαϊκών  αγορών.
 • Θέματα που αφορούν  καθαρισμό παραλιών και σάρωσης, συντήρηση   περιπατητικών διαδρομών καθώς και την ορθή λειτουργία  και επεκτάσεις, του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.
Δαράκης Ιωάννης του  Ηρακλή
 • Την ευθύνη του  Τομέα Παιδείας .
 • Την συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
Καπνισάκης Αντώνιος του Στυλιανού
 • Την ευθύνη  θεματικών δράσεων που άπτονται  των αρμοδιοτήτων της ΚΕΔΗΠ.
Μαλακωνάκης Ιωάνννη του Αντωνίου
 • Τα θέματα που άπτονται των προγραμματικών συμβάσεων με τη  ΔΕΔΙΣΑ
 • Τον συντονισμό στην κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
Μαρινάκης Πέτρος του Γεωργίου
 • Τα θέματα  που αφορούν στην ανάπτυξη και προβολή του Δήμου ως τουριστικού προορισμού, καθώς και μέριμνα για θέματα που συσχετίζονται με την οργάνωση και προετοιμασία των παραπάνω.
 • Προστασία περιβάλλοντος, πρασίνου και δράσεις  αισθητικής αναβάθμισης.
 • Θέματα βιώσιμης κινητικότητας
Μαυρογένης Ευτύχιος του Γεωργίου
 • Θέματα αλλοδαπών, μεταναστών και προσφύγων  και λειτουργία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
Σολιδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
 • Καθ’ ύλην,  την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και εποπτεία επί θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας.
 • .Καθ’ ύλην, την οργάνωση, προγραμματισμό, παρακολούθηση, συντονισμό και εποπτεία  των θεμάτων   της  Πολιτικής Προστασίας.
 • Να επικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα αποκατάστασης καταστροφών από την θεομηνία,  στη ΔΕ Μουσούρων.