Αντιδήμαρχοι Δήμου Πλατανιά

Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας κ. Αρχοντάκη Χρήστο του Ιωάννη , κ. Δημητρογιανάκη Στυλιανό του Ιωάννη, κ. Καλαϊτζάκη  Γεώργιο,  κ. Λουπάκη-Βολτυράκη Ασπασία, κ. Μαραγκουδάη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, κ. Μπομπολάκη Χαρίτωνα και κ. Σταματάκη Ιωάννη,   ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πλατανιά,  με θητεία από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και μέχρι 06-11-2021 (παράταση θητείας ως 31-08-2022) εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, οι οποίοι στα πλαίσια των κατευθύνσεων που χαράσσει η Εκτελεστική Επιτροπή, υποστηρίζουν τον Δήμαρχο στον συντονισμό και στην προαγωγή του δημοτικού έργου  και μεταβιβάζουμε σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο, των Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά σύμφωνα και με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ως εξής: