Αντιδήμαρχοι Δήμου Πλατανιά

Συμφωνα με σχετική αποφαση (ΑΔΑ:ΨΓΦ3ΩΞ5-ΣΛ6) οριζονται οι κατωτέρω Δημοτικοί Συμβούλοι της πλειοψηφίας κο Αρχοντάκη Χρήστο του Ιωάννη , κο Βουρδουμπά Κων/νο του Στυλιανού,  κο Δημητρογιανάκη Στυλιανό του Ιωάννη, κο Καλαϊτζάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, κο Μαλακωνάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, κα Μαραγκουδάκη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη του Εμμανουήλ, κο Σημαντηράκη  Πολυχρόνη του Βασιλείου, ως Αντιδημάρχοι του Δήμου Πλατανιά,  με θητεία από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και μέχρι 28/02/2025 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, οι οποίοι θα υποστηρίζουν τον Δήμαρχο στον συντονισμό και στην προαγωγή του δημοτικού έργου  και μεταβιβάζονται σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο, των Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά σύμφωνα και με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ως εξής:

 

Α. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Αρχοντάκη  Χρήστο του Ιωάννη,  στον  οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.Τα θέματα που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο, την αδεσποτία των παραγωγικών ζώων  και την αλιεία.

2.Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Καθαριότητας, αποκομιδής απορριμάτων.

3.Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης του ΚΕΠ.

4.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου και ειδικότερα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων  δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας  που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.

δ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, καθώς και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων των κοινοτήτων τους.

Για τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με αυτές.

Β.  Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Βουρδουμπά Κωνσταντίνο του Στυλιανού ,  στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.Καθ’ ύλην,  την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, καθώς και της μέριμνας για το Δημοτικό Κατάστημα Γερανίου.

2.Καθ΄ ύλην, την ευθύνη των θεμάτων αιγιαλού και παραλίας και κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

3.Την εποπτεία και ευθύνη των δημοτικών κοιμητηρίων.

 1. Την μέριμνα για την φροντίδα και προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιά.

5.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά και ειδικότερα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υποδομών  που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας  που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.

δ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, καθώς και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων των κοινοτήτων τους.

   Για τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με αυτές.

Γ. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Δημητρογιαννάκη Στυλιανό του Ιωάννη, στον  οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.Θέματα που αφορούν τον μαζικό αθλητισμό και τις  αθλητικές εγκαταστάσεις ευθύνης του Δήμου.

 1. Την εποπτεία και μέριμνα για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό.
 2. Καθ’ ύλην, την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και εποπτεία επί θεμάτων της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας.
 3. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων και ειδικότερα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των  αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική ενότητα, καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας  που αφορούν την Δημοτική Ενότητα

δ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας καθώς και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων των κοινοτήτων τους.

Για τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με αυτές.

Δ. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Καλαϊτζάκη  Γεώργιο του Εμμανουήλ,  στον  οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.Τα θέματα που αφορούν καταστήματα, τις επιχειρήσεις, το εμπόριο και την ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα την έκδοση και υπογραφή πάσης φύσης αδειών, εγγράφων και διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα. Τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών καθώς και την  διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

2.Την ευθύνη σε θέματα ενεργειακής  αναβάθμισης κτιρίων και συναφών δράσεων.

 1. Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

4.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών και ειδικότερα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των  αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας  που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.

δ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας καθώς και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων των κοινοτήτων τους.

     Για τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με αυτές.

Ε. Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Μαλακωνάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, στον οποίο  παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 1. Τα θέματα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 2. 2. Την παρακολούθηση και λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας για τα θέματα της σάρωσης με ίδια μέσα και με συμβάσεις αναδόχων καθαριότητας.
 3. Καθ΄ύλην, την ευθύνη του Γραφείου Κίνησης, συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων έργων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού και καυσίμων.

Του παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής για τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του.

ΣΤ. Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Μαραγκουδάκη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη του Εμμανουήλ,  στην οποία παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Τα θέματα ισότητας των φύλων

2.Τα θέματα λειτουργίας και συντονισμού των παιδικών σταθμών, αρμοδιότητας του Δήμου.

3.Τα θέματα  Κοινωνικής Πολιτικής και προστασίας, προαγωγής της υγείας και την λειτουργία και εποπτεία του  Κέντρου Κοινότητας.

4.Τα θέματα που αφορούν το συντονισμό και την λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και συναφών δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής μέριμνας .

Της παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής για τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της.

Ζ. Μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Σημαντηράκη Πολυχρόνη του Βασιλείου ,  στον οποίο δεν   παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες

 1. Τα θέματα που αφορούν τον Πολιτισμό.
 2. 2. Την ανάδειξη Πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδρομών.

Του παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής για τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του.

Η. O Δήμαρχος εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της παρ. 1, εδαφ. α, β, γ, δ, ε, στ, θ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 και προΐσταται της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Ι. α.  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Γεωργίου Καλαϊτζάκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Αρχοντάκης Χρήστος.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Χρήστου Αρχοντάκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος. Γεώργιος Καλαϊτζάκης.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Στυλιανού  Δημητρογιαννάκη  όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Βουρδουμπάς Κων/νος.

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Βουρδουμπά Κωνσταντίνου  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος  Στυλιανός  Δημητρογιαννάκης.

Κ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Καλαϊτζάκης Γεώργιος  , που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κος  Δημητρογιαννάκης Στυλιανός.

Λ. Τους πολιτικούς  γάμους τελεί ο Δήμαρχος.  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο, αρμόδιοι για την τέλεση των πολιτικών γάμων είναι ο  κος Καλαϊτζάκης Γεώργιος για την Δημοτική Ενότητα Βουκολιών, ο Αρχοντάκης Χρήστος για την Δ.Ε. Κολυμβαρίου, ο Δημητρογιαννάκης Συτυλιανός για την Δ. Ε.Μουσούρων.  και ο Βουρδουμπάς  Κωνσταντίνος  για την Δημοτική Ενότητα Πλατανιά.