Αντιδήμαρχοι Δήμου Πλατανιά

Το Δήμαρχο επικουρούν στο έργο του οι Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό. Στο Δήμο Πλατανιά, ο αριθμός των Αντιδημάρχων ανέρχεται σε πέντε (5). Με Απόφαση Δημάρχου ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο. Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος που ορίζεται από το Δήμαρχο ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Για την περίοδο 2017-2019 και μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας, ο Δήμαρχος Πλατανιά έχει ορίσει ως Αντιδημάρχους – με την υπ. αρ. 214/2017 Απόφαση του – τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας: α) Σολιδάκη Εμμανουήλ, β) Μαλακωνάκη Ιωάννη, γ) Καλαϊτζάκη Γεωργιο, δ) Δασκαλάκη Νικόλαο και ε) Μπεμπλιδάκη Κωνσταντίνο.