Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Καυσίμων Δήμου Πλατανιά και των Νομικών Προσώπων

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων Δήμου Πλατανιά και των Νομικών Προσώπων του για 24 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, ή και μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού των εξόδων, ή έως την υπογραφή της σύμβασης που θα προκύψει από την προβλεπόμενη κατά τον χρόνο λήξης της παρούσας νέα διαγωνιστική διαδικασία, προϋπ: 679.928,62 €συμπ. Φ.Π.Α. 24% : 163.182,87€ήτοι 843.111,49 € με ΦΠΑ 24% χρηματοδότηση Ι.Π.2019 – 2021.

Αρχεία