Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικο του Δήμου Πλατανιά, μεχρι 31-12-2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικο του Δήμου Πλατανιά, μεχρι 31-12-2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Πλατανιά έως 31.12.2018 ή μέχρι εξαντλήσεων των αποθεμάτων, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

Προυπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ  59.991,75 € και με  ΦΠΑ 74.389,77 €

 

Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία  επικοινωνίας:

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πλατανιά

Ταχ. Δ/νση: Γεράνι 73014, Χανιά

Τηλ. 28213 40021,

fax: 2821340090,

Ιστότοπος : www.platanias.gr

Κωδικός CPV: 31681410-0

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεί της Δ.νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά Νομού Χανιών Αλικιανός Χανίων, ΤΚ 73005. Η καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών  είναι  η 14.06.2018 και ώρα 12:00  Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν:

  1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.. Θα πρέπει όμως οι ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ  Α

Λαμπτήρες φωτισμός Παρελκόμενα και Μικρουλικά

ΟΜΑΔΑ Β

Φωτιστικά Παρελκόμενα και Μικρουλικά

ΟΜΑΔΑ Γ

Καλώδια-Πίνακες-Υλικά Πινάκων -Παρελκόμενα  και Μικρουλικά

ΟΜΑΔΑ Δ

Υλικά Διακοπής-Υλικά Όδευσης-Διάφορα Υλικά και Μικρουλικά

ΟΜΑΔΑ  Ε

Ηλεκτρικός Πίνακας Δημαρχείου

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

Υλικά Επισκευής Υφιστάμενου Χαμηλού Φωτισμού

ΟΜΑΔΑ Ζ

Υλικά Προδιαγραφών ΔΕΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σύνολο 25.529,75 6.199,50 5.470,00 1.312,50 13.700,00 3.780,00 4.000,00 59.991,75
ΦΠΑ 24% 6.127,14 1.497,88 1.312,80 315,00 3.288,00 907,20 960,00 14.408,02
Σύνολο με ΦΠΑ 31.656,89 7.687,38 6.782,80 1.627,50 16.988,00 4.687,20 4.960,00 74.389,77

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας, είτε για μια ή περισσότερες από μια ομάδες της παραπάνω προμήθειας.

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχει.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική.

Η δαπάνη για το Δήμο Πλατανιά θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6661.003, 10.7135.013, 20.6699.001 15.6661,001 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, με τις αντίστοιχα  426,427,428,429/2018 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και τις βεβαίωσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις δεσμεύσεις στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων, οι οποίες διατέθηκαν με την 152/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του Δήμου: www.platanias.gr

Ο Δήμαρχος

Μαλανδράκης Ιωάννης

Αρχεία