Προσλήψεις

2011Ιούλιος 13, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Γνωστοποίηση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, με Γεωπόνο (ΠΕ) ή (ΤΕ) Πτυχιούχο Σχολής  Τεχνολογίας-Γεωπονίας ή συναφούς, για τις ανάγκες του προγράμματος  LIFE14 CCA/GR/00389 – LIFE AgroClimaWater Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π.) Έχοντας υπόψη: Την υπ αριθμ. 55/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά Ανακοινώνει α) την...

2013Ιούλιος 13, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Σχεδιασμός Για Υλοποίηση Νέων Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Από Το Δήμο Πλατανιά & Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης Τους Στο Υπουργείο Παιδείας

  Με δεδομένη την επιτυχημένη υλοποίηση των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης κατά την περίοδο 2013-2016 (α’ φάση) και το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για συμμετοχή σ’ αυτά, ο Δήμος Πλατανιά προχωρά στο σχεδιασμό της νέας (β’) φάσης υλοποίησης προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή του στη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης...

2014Ιούλιος 13, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Πρακτικό επιτροπής για την ανασύνταξη του πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2017) ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (κωδικός θέσης: 100)

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 09/06/2017 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 13:00,  συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 553/10325/9-6-2017 Απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να προβεί στην ανασύνταξη του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης Πρόσληψης του Δήμου Πλατανιά και ειδικότερα στην ανασύνταξη του  πίνακα με κωδικό θέσης:...

2016Ιούλιος 12, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017   Για Τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020»    ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΗ 9.ii.1. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» Αρχεία Πίνακες ΣΟΧ1-2017 – 316.02 KB