Προσλήψεις

ΠροσλήψειςΦεβρουάριος 21, 2018Οκτώβριος 9, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2017-2018

O Πρόεδρος  Δ.Σ. Του ΝΠΔΔ  Δήμου Πλατανιά   Έχοντας υπόψη:   1.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444247/23485/2310/1586/27-10-2017 της ΓΕΝΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – «ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» ,   2.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444331/23490/2313/1587/27-10-2017 της ΓΕΝΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ –...

ΠροσλήψειςΝοέμβριος 29, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Πρακτικό Επιτροπής Για Την Κατάρτιση Των Πινάκων Πρόσληψης Εποχιακού Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 2/2017

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 29-11-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 1173/2017 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2017 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Μπεμπλιδάκης Κων/νος       ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κατσουλάκης...

ΠροσλήψειςΝοέμβριος 8, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Περίληψη Ανακοίνωσης Υπ’ Αριθμ. Σοχ 2/2017 Για Τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  Ανακοινώνει  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι του Νομού Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά...

2012Ιούλιος 13, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Αποτελέσματα ΣΟΧ 2-2014

Δείτε τα αποτελσματα της ΣΟΧ 2-2014 ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικών Αρχεία Πίνακας Κατάταξης – 52.71 KB

2011Ιούλιος 13, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Γνωστοποίηση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης (12) διάρκειας, με Γεωπόνο (ΠΕ) ή (ΤΕ) Πτυχιούχο Σχολής  Τεχνολογίας-Γεωπονίας ή συναφούς, για τις ανάγκες του προγράμματος  LIFE14 CCA/GR/00389 – LIFE AgroClimaWater Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π.) Έχοντας υπόψη: Την υπ αριθμ. 55/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά Ανακοινώνει α) την...

2013Ιούλιος 13, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Σχεδιασμός Για Υλοποίηση Νέων Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Από Το Δήμο Πλατανιά & Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης Τους Στο Υπουργείο Παιδείας

  Με δεδομένη την επιτυχημένη υλοποίηση των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης κατά την περίοδο 2013-2016 (α’ φάση) και το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για συμμετοχή σ’ αυτά, ο Δήμος Πλατανιά προχωρά στο σχεδιασμό της νέας (β’) φάσης υλοποίησης προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή του στη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης...

2014Ιούλιος 13, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Πρακτικό επιτροπής για την ανασύνταξη του πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2017) ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (κωδικός θέσης: 100)

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 09/06/2017 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 13:00,  συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 553/10325/9-6-2017 Απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να προβεί στην ανασύνταξη του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης Πρόσληψης του Δήμου Πλατανιά και ειδικότερα στην ανασύνταξη του  πίνακα με κωδικό θέσης:...

2016Ιούλιος 12, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017   Για Τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020»    ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΗ 9.ii.1. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» Αρχεία Πίνακες ΣΟΧ1-2017 – 316.02 KB