Προσλήψεις

ΠροσλήψειςΦεβρουάριος 7, 2020Φεβρουάριος 7, 2020

Για την πρόσληψη προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  ύστερα από την υπ’ αριθ. 5/2020 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός  (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Κολυμβαρίου   κατηγορίας Δ.Ε. απόφοιτο Τ.Ε.Ε. με ειδικότητα «Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων» με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο...

ΠροσλήψειςΙανουάριος 28, 2020Ιανουάριος 29, 2020

Προκήρυξη Για Την Πρόσληψη Γενικού Δ/Ντη Επι Θητεία Ιση Με Τη Θητεία Του Δ.Σ.ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ), έχοντας υπόψη: Το άρθρο 3 του Ν 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31/07/2017), όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 348 ΝΟΜΟΣ 4512/2018, που αντικατέστησε του άρθρο 5 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ.Α/191/23.8.1980) «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου» την παράγραφο 2 περίπτωση β αυτού. Το άρθρο 100 του ν. 4604/2019...

ΠροσλήψειςΔεκέμβριος 31, 2019Ιανουάριος 2, 2020

Ανακοίνωση Για Τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Στα Πλαίσια Του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SUMP-PLUS (HORIZ0N 2020)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2/1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SUMP–PLUS (HORIZ0N 2020)  Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ  Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως έχουν...

ΠροσλήψειςΔεκέμβριος 9, 2019Δεκέμβριος 9, 2019

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014)   με την αριθ.11070/24-8-2017 της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης(ΦΕΚ...

ΠροσλήψειςΑύγουστος 19, 2019Αύγουστος 19, 2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Πλήρωσης δύο (2) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών : ειδικότητας ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών που εδρεύει στις Βουκολιές Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                       Γεράνι 19-08-2019 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                ...

ΠροσλήψειςΙούνιος 19, 2019Ιούνιος 19, 2019

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι του νομού Χανίων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα...

UncategorizedΙούνιος 13, 2019Ιούνιος 13, 2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρωσης δύο (2) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών : ειδικότητας TΕ Βρεφονηπιοκόμου για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών που εδρεύει στις Βουκολιές Χανίων

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά   Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμόν 23/2019 (ΑΔΑ: ΡΠ0ΘΟΚ64-63Κ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.   Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  οικ. έτους 2019.     5.  Τις ανάγκες...

ΠροσλήψειςΜάιος 23, 2019Μάιος 31, 2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ δύο (2) ΘΕΣΕΩΝ , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών : ειδικότητας ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών που εδρεύει στις Βουκολιές Χανίων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά   Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμόν 20/2019 (ΑΔΑ: ΡΨΠΨΟΚ64-ΗΓΦ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  οικ. έτους 2019.     5.  Τις ανάγκες  όπως...