Προσλήψεις

ΠροσλήψειςΜάιος 20, 2020Μάιος 20, 2020

Ανάρτηση της ΣΟΧ 2/2020 προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 /2020 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει  (για όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της...

ΠροσλήψειςΜάιος 7, 2020Μάιος 7, 2020

Πρόσληψη Έξι (06) Ατόμων Με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Πρόσληψη Έξι (06) Ατόμων Με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου τεσσάρων (04) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.   Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ     Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 Τις...

ΠροσλήψειςΑπρίλιος 24, 2020Απρίλιος 24, 2020

Προσκληση Υποβολης Αιτησεων Για Τις Προσληψεις Υδρονομεων Αρδευσης 2020 Στις Τοπικες Κοινοτητες Του Δημου Πλατανια

                                Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒΑ έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Την υπ’ αριθμόν 105/2020 (ΑΔΑ: Ω0ΦΚΟΕΠ3-ΦΞΡ) σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της...

ΠροσλήψειςΜάρτιος 12, 2020Μάρτιος 12, 2020

Πρακτικο Επιτροπης Για Την Καταρτιση Των Πινακων Προσληψης Εποχιακου Προσωπικου Ορισμενου Χρονου ΣΟΧ 1/2020

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 12-03-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 44/2020  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Σταματάκης Ιωάννης        ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κατσουλάκης...

ΠροσλήψειςΜάρτιος 6, 2020Μάρτιος 6, 2020

Πρακτικο Επιτροπης Για Την Καταρτιση Των Πινακων Προσληψης Εποχιακου Προσωπικου Ορισμενου Χρονου ΣΟΧ 2/2020

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 06-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 45/2020  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2020 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Σταματάκης Ιωάννης        ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κατσουλάκης...

ΠροσλήψειςΦεβρουάριος 27, 2020Φεβρουάριος 27, 2020

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρωσης δύο (2) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών : ειδικότητας ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών που εδρεύει στις Βουκολιές Χανίων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (2) δύο ατόμων με σύμβαση έως δύο μήνες , ειδικότητας ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ,για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών ,  για το προσεχές διάστημα για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.

ΠροσλήψειςΦεβρουάριος 10, 2020Φεβρουάριος 10, 2020

Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 2/2020

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α΄) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010...

ΠροσλήψειςΦεβρουάριος 10, 2020Φεβρουάριος 10, 2020

Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 1/2020

Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα...

ΠροσλήψειςΦεβρουάριος 7, 2020Φεβρουάριος 7, 2020

Για την πρόσληψη προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  ύστερα από την υπ’ αριθ. 5/2020 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός  (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Κολυμβαρίου   κατηγορίας Δ.Ε. απόφοιτο Τ.Ε.Ε. με ειδικότητα «Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων» με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο...

ΠροσλήψειςΙανουάριος 28, 2020Ιανουάριος 29, 2020

Προκήρυξη Για Την Πρόσληψη Γενικού Δ/Ντη Επι Θητεία Ιση Με Τη Θητεία Του Δ.Σ.ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (ΔΕΥΑΒΑ), έχοντας υπόψη: Το άρθρο 3 του Ν 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31/07/2017), όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 348 ΝΟΜΟΣ 4512/2018, που αντικατέστησε του άρθρο 5 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ.Α/191/23.8.1980) «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου» την παράγραφο 2 περίπτωση β αυτού. Το άρθρο 100 του ν. 4604/2019...