Προσλήψεις

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 2, 2020Σεπτέμβριος 3, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  Ανακοινώνει σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (1 άτομο ) για τη στελέχωση του παιδικού  σταθμού Σκινέ  &  (1 άτομο ) για τη στελέχωση του κλειστού γυμναστηρίου  Ταυρωνίτη. Ημερομηνίες ...

UncategorizedΣεπτέμβριος 2, 2020Σεπτέμβριος 3, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  Ανακοινώνει σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων (7 άτομα ) για τη στελέχωση του βρεφονηπιακού σταθμού Κοντομαρί &  (2 άτομα) για τη στελέχωση του παιδικού  σταθμού Βουκολιών. Ημερομηνίες ...

ΠροσλήψειςΑύγουστος 31, 2020Αύγουστος 31, 2020

Κατάρτιση Των Πινάκων Πρόσληψης Προσωπικού Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28-08-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 719/2020  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αρ.πρωτ.10813/2020 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Σταματάκης Ιωάννης           ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κατσουλάκης...

ΠροσλήψειςΑύγουστος 20, 2020Αύγουστος 20, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ     Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (Α΄ 138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄ 147) Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄ 114), Κώδικας Δήμων...

ΠροσλήψειςΙούλιος 2, 2020Ιούλιος 2, 2020

Πρόσληψη τεσσάρων (04) ατόμων με Συμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη τεσσάρων (04) ατόμων με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ τεσσάρων (04) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.   Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ     Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 Τις...

ΠροσλήψειςΙούνιος 15, 2020Ιούνιος 15, 2020

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014)   με την αριθ.11070/24-8-2017 της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης(ΦΕΚ...

ΠροσλήψειςΜάιος 20, 2020Μάιος 20, 2020

Ανάρτηση της ΣΟΧ 2/2020 προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 /2020 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει  (για όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της...

ΠροσλήψειςΜάιος 7, 2020Μάιος 7, 2020

Πρόσληψη Έξι (06) Ατόμων Με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Πρόσληψη Έξι (06) Ατόμων Με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου τεσσάρων (04) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.   Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ     Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 Τις...

ΠροσλήψειςΑπρίλιος 24, 2020Απρίλιος 24, 2020

Προσκληση Υποβολης Αιτησεων Για Τις Προσληψεις Υδρονομεων Αρδευσης 2020 Στις Τοπικες Κοινοτητες Του Δημου Πλατανια

                                Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒΑ έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Την υπ’ αριθμόν 105/2020 (ΑΔΑ: Ω0ΦΚΟΕΠ3-ΦΞΡ) σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της...

ΠροσλήψειςΜάρτιος 12, 2020Μάρτιος 12, 2020

Πρακτικο Επιτροπης Για Την Καταρτιση Των Πινακων Προσληψης Εποχιακου Προσωπικου Ορισμενου Χρονου ΣΟΧ 1/2020

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 12-03-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 44/2020  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Σταματάκης Ιωάννης        ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κατσουλάκης...