Προσλήψεις

UncategorizedΣεπτέμβριος 11, 2020Σεπτέμβριος 11, 2020

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρωσης μίας (1) θέσης , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών : ειδικότητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών που εδρεύει στις Βουκολιές Χανίων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά      Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμόν 39/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΣ1ΟΚ64-Ρ6Π) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.   Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  οικ. έτους 2020. 5. Τις ανάγκες όπως...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 9, 2020Σεπτέμβριος 9, 2020

Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  ύστερα από την υπ’ αριθ. 40/2020 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός  (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Κολυμβαρίου   κατηγορίας Π.Ε. με ειδικότητα Νηπιαγωγών με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο μηνών.   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 3, 2020Σεπτέμβριος 3, 2020

Οριστικοί Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

  Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 03-09-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 719/2020  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αρ.πρωτ.10813/2020 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά.   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Σταματάκης Ιωάννης          ...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 3, 2020Σεπτέμβριος 3, 2020

Για Την Πρόσληψη Δύο (02) Ατόμων Με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου Τεσσάρων (04) Μηνών Για Την Αντιμετώπιση Έκτακτων, Απρόβλεπτων Και Κατεπειγουσών Αναγκών Και Συγκεκριμένα Για Την Αντιμετώπιση Της Ανάγκης Περιορισμού Της Διασποράς Του Κορωνοϊού Covid-19.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ     Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’αρίθ. ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 2, 2020Σεπτέμβριος 3, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  Ανακοινώνει σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (1 άτομο ) για τη στελέχωση του παιδικού  σταθμού Σκινέ  &  (1 άτομο ) για τη στελέχωση του κλειστού γυμναστηρίου  Ταυρωνίτη. Ημερομηνίες ...

UncategorizedΣεπτέμβριος 2, 2020Σεπτέμβριος 3, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  Ανακοινώνει σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων (7 άτομα ) για τη στελέχωση του βρεφονηπιακού σταθμού Κοντομαρί &  (2 άτομα) για τη στελέχωση του παιδικού  σταθμού Βουκολιών. Ημερομηνίες ...

ΠροσλήψειςΑύγουστος 31, 2020Αύγουστος 31, 2020

Κατάρτιση Των Πινάκων Πρόσληψης Προσωπικού Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28-08-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 719/2020  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αρ.πρωτ.10813/2020 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Σταματάκης Ιωάννης           ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κατσουλάκης...

ΠροσλήψειςΑύγουστος 20, 2020Αύγουστος 20, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ     Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (Α΄ 138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄ 147) Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄ 114), Κώδικας Δήμων...

ΠροσλήψειςΙούλιος 2, 2020Ιούλιος 2, 2020

Πρόσληψη τεσσάρων (04) ατόμων με Συμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη τεσσάρων (04) ατόμων με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ τεσσάρων (04) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.   Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ     Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 Τις...

ΠροσλήψειςΙούνιος 15, 2020Ιούνιος 15, 2020

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014)   με την αριθ.11070/24-8-2017 της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης(ΦΕΚ...