Προσλήψεις

ΠροσλήψειςΑύγουστος 23, 2021Αύγουστος 23, 2021

Πρακτικο Επιτροπης Για Την Καταρτιση Των Πινακων Προσληψης Προσωπικου Με Σχεση Εργασιας Ιδιωτικου Δικαιου Ορισμενου Χρονου Σε Υπηρεσιες Καθαρισμου Σχολικων Μοναδων

  Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:15 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 373/2021  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αρ.πρωτ.10964/11-08-2021 ανακοίνωσης του Δήμου Πλατανιά.   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Σταματάκης Ιωάννης    ...

ΠροσλήψειςΑύγουστος 11, 2021Αύγουστος 11, 2021

Ανακοινωση Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Ανακοινωση Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ   Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας...

ΠροσλήψειςΑύγουστος 4, 2021Αύγουστος 4, 2021

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Συμβάσης Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως...

Απολογισμός ΠεπραγμένωνΙούνιος 17, 2021Ιούνιος 17, 2021

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψηφίου Δικηγόρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014) με την αριθ.11070/24-8-2017 της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης...

UncategorizedΜάρτιος 30, 2021Μάρτιος 30, 2021

Πρόσληψη, Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Συνολικά Πέντε (5) Ατόμων Για Την Κάλυψη Εποχικών Ή Παροδικών Αναγκών Ανταποδοτικού Χαρακτήρα Της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.), Που Εδρεύει Στο Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) Ανακοινώνει Την Πρόσληψη, Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Συνολικά Πέντε (5) Ατόμων Για Την Κάλυψη Εποχικών Ή Παροδικών Αναγκών Ανταποδοτικού Χαρακτήρα Της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.), Που Εδρεύει Στο Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων, Και Συγκεκριμένα Του Εξής,...

ΠροσλήψειςΦεβρουάριος 23, 2021Φεβρουάριος 23, 2021

Πρόσληψη Ενός (01) Ατόμου Με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη ενός (01) ατόμου με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, 8μηνης , για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.   Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ  Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα...

ΠροσλήψειςΙανουάριος 13, 2021Ιανουάριος 13, 2021

Πρόσληψη Είκοσι Τεσσάρων (24) Ατόμων Με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Πρόσληψη Είκοσι Τεσσάρων (24) Ατόμων Με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, από 20-01-2021 έως 05-07-2021, για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.   Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ     Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 206 του...

ΠροσλήψειςΟκτώβριος 13, 2020Οκτώβριος 13, 2020

Αποτελέσματα κατάταξης της ΣΟΧ2/2020 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 13/10/2020 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 45/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΚΛΟΚ64- Χ7Ζ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΟΨΟΚ64-ΚΥ6) ανακοίνωσης του Νομικού προσώπου...

UncategorizedΟκτώβριος 7, 2020Οκτώβριος 7, 2020

Αποτελέσματα κατάταξης της ΣΟΧ1/2020 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 07/10/2020 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 45/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΚΛΟΚ64- Χ7Ζ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΟΨΟΚ64-ΚΥ6) ανακοίνωσης του Νομικού προσώπου του Δήμου...

ΠροσλήψειςΟκτώβριος 5, 2020Οκτώβριος 5, 2020

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου

O Δήμαρχος Πλατανιά  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014)   με την αριθ.11070/24-8-2017 της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης(ΦΕΚ...