Προσλήψεις

UncategorizedΜάρτιος 30, 2021Μάρτιος 30, 2021

Πρόσληψη, Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Συνολικά Πέντε (5) Ατόμων Για Την Κάλυψη Εποχικών Ή Παροδικών Αναγκών Ανταποδοτικού Χαρακτήρα Της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.), Που Εδρεύει Στο Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) Ανακοινώνει Την Πρόσληψη, Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Συνολικά Πέντε (5) Ατόμων Για Την Κάλυψη Εποχικών Ή Παροδικών Αναγκών Ανταποδοτικού Χαρακτήρα Της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.), Που Εδρεύει Στο Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων, Και Συγκεκριμένα Του Εξής,...

ΠροσλήψειςΦεβρουάριος 23, 2021Φεβρουάριος 23, 2021

Πρόσληψη Ενός (01) Ατόμου Με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη ενός (01) ατόμου με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, 8μηνης , για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.   Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ  Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα...

ΠροσλήψειςΙανουάριος 13, 2021Ιανουάριος 13, 2021

Πρόσληψη Είκοσι Τεσσάρων (24) Ατόμων Με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Πρόσληψη Είκοσι Τεσσάρων (24) Ατόμων Με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, από 20-01-2021 έως 05-07-2021, για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.   Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ     Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 206 του...

ΠροσλήψειςΟκτώβριος 13, 2020Οκτώβριος 13, 2020

Αποτελέσματα κατάταξης της ΣΟΧ2/2020 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 13/10/2020 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 45/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΚΛΟΚ64- Χ7Ζ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΟΨΟΚ64-ΚΥ6) ανακοίνωσης του Νομικού προσώπου...

UncategorizedΟκτώβριος 7, 2020Οκτώβριος 7, 2020

Αποτελέσματα κατάταξης της ΣΟΧ1/2020 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 07/10/2020 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 45/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΚΛΟΚ64- Χ7Ζ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΟΨΟΚ64-ΚΥ6) ανακοίνωσης του Νομικού προσώπου του Δήμου...

ΠροσλήψειςΟκτώβριος 5, 2020Οκτώβριος 5, 2020

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου

O Δήμαρχος Πλατανιά  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014)   με την αριθ.11070/24-8-2017 της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης(ΦΕΚ...

UncategorizedΣεπτέμβριος 11, 2020Σεπτέμβριος 11, 2020

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρωσης μίας (1) θέσης , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών : ειδικότητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών που εδρεύει στις Βουκολιές Χανίων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά      Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμόν 39/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΣ1ΟΚ64-Ρ6Π) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.   Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  οικ. έτους 2020. 5. Τις ανάγκες όπως...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 9, 2020Σεπτέμβριος 9, 2020

Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  ύστερα από την υπ’ αριθ. 40/2020 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός  (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Κολυμβαρίου   κατηγορίας Π.Ε. με ειδικότητα Νηπιαγωγών με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο μηνών.   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 3, 2020Σεπτέμβριος 3, 2020

Οριστικοί Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

  Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 03-09-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 719/2020  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αρ.πρωτ.10813/2020 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά.   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Σταματάκης Ιωάννης          ...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 3, 2020Σεπτέμβριος 3, 2020

Για Την Πρόσληψη Δύο (02) Ατόμων Με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου Τεσσάρων (04) Μηνών Για Την Αντιμετώπιση Έκτακτων, Απρόβλεπτων Και Κατεπειγουσών Αναγκών Και Συγκεκριμένα Για Την Αντιμετώπιση Της Ανάγκης Περιορισμού Της Διασποράς Του Κορωνοϊού Covid-19.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ     Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’αρίθ. ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020...