Προσλήψεις

ΠροσλήψειςΝοέμβριος 16, 2021Νοέμβριος 16, 2021

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014)   με την αριθ.11070/24-8-2017 της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης(ΦΕΚ...

ΠροσλήψειςΝοέμβριος 9, 2021Νοέμβριος 9, 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ της ΣΟΧ 1/2021 ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.101

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 09/11/2021 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 127/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΚΚΟΚ64-ΕΗΔ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά . Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. Γιακουμάκη Βαρβάρα ΜΕΛΟΣ 3. Ανδρουλάκη Μαρία ΜΕΛΟΣ Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Περογιαννάκη Μαρία...

UncategorizedΝοέμβριος 9, 2021Νοέμβριος 9, 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ της ΣΟΧ 1/2021 ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.102 & ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΩΔ. 104

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 08/11/2021 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 127/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΚΚΟΚ64-ΕΗΔ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά . Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 1. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. Γιακουμάκη Βαρβάρα ΜΕΛΟΣ 3. Ανδρουλάκη Μαρία ΜΕΛΟΣ Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Περογιαννάκη...

ΠροσλήψειςΝοέμβριος 4, 2021Νοέμβριος 4, 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ της ΣΟΧ 1/2021

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 04/11/2021 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 127/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΚΚΟΚ64-ΕΗΔ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: ΨΑ5ΗΟΚ64-ΙΔΨ) ανακοίνωσης του Νομικού προσώπου του...

ΠροσλήψειςΟκτώβριος 4, 2021Οκτώβριος 4, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  Ανακοινώνει σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 ( ΑΔΑ: ΨΑ5ΗΟΚ64-ΙΔΨ)  ανακοίνωση  , την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων , για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) , του ΝΠΔΔ Δήμου  Πλατανιά που εδρεύει στο Γεράνι...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 29, 2021Σεπτέμβριος 29, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2021-2022

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά, κατόπιν της υπ’αριθμ. 18/2021 (ΑΔΑ: Ρ6ΣΥΟΚ8Ψ-Η2Κ) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 21, 2021Σεπτέμβριος 21, 2021

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Πλήρωσης δύο (2) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών στις δομές , Παιδικού Σταθμού Βουκολιών,Παιδικού Σταθμού Σκινέ .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά   Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμόν 31/2021  (ΑΔΑ: ΩΗΠΔΟΚ64-0ΝΝ) & την 32/2021(ΑΔΑ:9ΛΠΔΟΚ64-Δ4Ξ),    & την 33/2021 (ΑΔΑ: ΡΛ8ΖΟΚ64-ΠΚ9) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ  Δήμου Πλατανιά. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.   Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ...

UncategorizedΣεπτέμβριος 11, 2021Σεπτέμβριος 11, 2021

2η Γνωστοποίηση πλήρωσης δέκα τριών (13) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών στις δομές , Παιδικού Σταθμού Βουκολιών,Παιδικού Σταθμού Σκινέ , Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρί

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά    Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμόν 31/2021  (ΑΔΑ: ΩΗΠΔΟΚ64-0ΝΝ) & την 32/2021(ΑΔΑ:9ΛΠΔΟΚ64-Δ4Ξ)  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.   Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  οικ. έτους 2021. 5....

ΠροσλήψειςΑύγουστος 26, 2021Αύγουστος 26, 2021

Πρακτικο Επιτροπης Για Την Καταρτιση Των Οριστικων Πινακων Προσληψης Προσωπικου Με Σχεση Εργασιας Ιδιωτικου Δικαιου Ορισμενου Χρονου Σε Υπηρεσιες Καθαρισμου Σχολικων Μοναδων

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 26-08-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 373/2021  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να οριστικοποιήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αρ.πρωτ.10964/11-08-2021 ανακοίνωσης του Δήμου Πλατανιά, μετά από τον έλεγχο τυχών ενστάσεων.   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Σταματάκης Ιωάννης    ...

ΠροσλήψειςΑύγουστος 24, 2021Αύγουστος 24, 2021

Πρακτικο Επιτροπης Για Την Καταρτιση Των Πινακων Προσληψης Εποχικου Προσωπικου Ορισμενου Χρονου Σοχ 1/2021

  Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24-08-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 374/2021  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2021 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά.   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Σταματάκης Ιωάννης           ...