Προσλήψεις

ΠροσλήψειςΙανουάριος 10, 2023Ιανουάριος 11, 2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023”, (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του

Σήμερα 11-01-2023 έγινε ορθή επανάληψη των πινάκων κατάταξης για το λόγο ότι στον πίνακα για την ειδικότητα  ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  με ΚΩΔ.101 & στον πίνακα  για την ειδικότητα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  με ΚΩΔ.102 δε φαινόταν η στήλη με τη  σειρά κατάταξης των υποψηφίων . Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 10/01/2023 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε...

ΠροσλήψειςΔεκέμβριος 20, 2022Δεκέμβριος 20, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περίοδος 2022-2023 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΟ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ            Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως...

ΠροσλήψειςΝοέμβριος 16, 2022Νοέμβριος 16, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ     Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν...

ΠροσλήψειςΟκτώβριος 25, 2022Οκτώβριος 25, 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της ΣΟΧ 2/2022

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 25/10/2022 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 158/2022 (ΑΔΑ: ΡΣΦΚΟΚ64-3ΣΒ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2022 567/22-08-2022 (ΑΔΑ:Ρ63ΣΟΚ64-ΣΤΤ), ανακοίνωσης του Νομικού προσώπου του...

ΠροσλήψειςΟκτώβριος 5, 2022Οκτώβριος 5, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. 2.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010...

UncategorizedΣεπτέμβριος 20, 2022Σεπτέμβριος 20, 2022

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Πλήρωση μίας (1) θέσης , ειδικότητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’ αριθμόν 34/2022 (ΑΔΑ: 63ΚΣΟΚ64-80Ψ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά. 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. 4. Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ οικ. έτους 2022. 5. Την επιτακτική...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 20, 2022Σεπτέμβριος 20, 2022

Ανακοινωση προσληψης μιας (1) θεσης εθελοντη σχολικου τροχονομου στο δημοτικο σχολειο κολυμβαριου και μιας (1) θεσης εθελοντη σχολικου τροχονομου στο δημοτικο σχολειο αλικιανου Για το διδακτικο ετος 2022-2023

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά, κατόπιν της υπ’αριθμ. 17/2022 (ΑΔΑ: 94Β6ΟΚ8Ψ-ΛΜ0) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 8, 2022Σεπτέμβριος 8, 2022

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Πλήρωση δύο (2) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά   Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμόν 27/2022  (ΑΔΑ: ΡΗΛΩΟΚ64-ΤΚΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ  Δήμου Πλατανιά. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.   Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  οικ. έτους 2022. 5. Την επιτακτική ανάγκη απρόσκοπτής...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 6, 2022Σεπτέμβριος 7, 2022

Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 2/2022

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 06-09-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:15 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 357/2022 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2022 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Αρχοντάκης Χρήστος            ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιακουμάκη...

ΠροσλήψειςΑύγουστος 5, 2022Αύγουστος 5, 2022

Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Οριστικών Πινάκων Πρόσληψης Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 05-08-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 335/2022  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αρ.πρωτ.9232/20-07-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Πλατανιά.   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Μαραγκουδάκη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη            ...