Προσλήψεις

ΠροσλήψειςΜάιος 19, 2022Μάιος 19, 2022

Προσκληση Για Πρακτικη Ασκηση Υποψηφιου Δικηγορου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014)   με την αριθ.11070/24-8-2017 της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης(ΦΕΚ...

ΠροσλήψειςΜάιος 9, 2022Μάιος 9, 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2022

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 09-05-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 121/2022 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2022 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά.   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Καλαϊτζάκης Γεώργιος           ΠΡΟΕΔΡΟΣ...

ΠροσλήψειςΜάιος 6, 2022Μάιος 9, 2022

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Έχοντας υπόψη : 1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2.Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 163 του  Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α),όπως τροποποιήθηκε από το αρθ.18 του Ν.4674/2020. 3.Τον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2186...

UncategorizedΑπρίλιος 20, 2022Απρίλιος 20, 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της ΣΟΧ 1/2022

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19/04/2022 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 42/2022 (ΑΔΑ: ΡΥΝΑΟΚ64-ΜΚΒ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2022 1037/3-12-2021 (ΑΔΑ: ΡΠΞΗΟΚ64-ΗΕΛ) , ανακοίνωσης του Νομικού...

ΠροσλήψειςΑπρίλιος 18, 2022Απρίλιος 18, 2022

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014)   με την αριθ.11070/24-8-2017 της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης(ΦΕΚ...

ΠροσλήψειςΜάρτιος 30, 2022Μάρτιος 30, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στον Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα...

ΠροσλήψειςΜάρτιος 30, 2022Μάρτιος 30, 2022

Ανακοινωση Υπ’ Αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 Για Τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί...

ΠροσλήψειςΦεβρουάριος 9, 2022Φεβρουάριος 9, 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της ΣΟΧ 1/2021

Στον Αλικιανό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 9/2/2022 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 5/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΚΨΟΚ6Ο-ΤΡΘ) απόφαση  του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ1/2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 1471/17-11-2021 (ΑΔΑ:64Ω5ΟΚ6Ο-ΜΚΜ), ανακοίνωσης της Κ.Ε.ΔΗ.Π. Στη συνεδρίαση της...

ΠροσλήψειςΙανουάριος 18, 2022Ιανουάριος 18, 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της ΣΟΧ 2/2021 & Πίνακες κατάταξης

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17/01/2022 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 184/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΥ7ΟΚ64-Η8Λ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να γίνει η επιλογή των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2021 821/15-10-2021(ΑΔΑ: ΩΘΣΤΟΚ64-Τ5Α), ανακοίνωσης του Νομικού προσώπου του...

ΠροσλήψειςΔεκέμβριος 28, 2021Δεκέμβριος 28, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την  υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ       Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021...