Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΝοέμβριος 10, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Περίληψη Διακήρυξης Κατασκευής Του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ T.K. ΠΡΑΣΣΕ»

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει την Ανοικτή Διαδικασία  Για Την Επιλογή Αναδόχου  Κατασκευής Του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ T.K. ΠΡΑΣΣΕ», εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 17/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ...

ΔιακηρύξειςΟκτώβριος 31, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

του έργου: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜO ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ   Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ...

ΔιακηρύξειςΟκτώβριος 25, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Περίληψη Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ», εκτιμώμενης αξίας 295.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 15/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από...

ΔιακηρύξειςΙούλιος 13, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαιών και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων του Δήμου Πλατανιά και των νομικών του Προσώπων

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ   Η διαγωνισµός  αφορά στην προµήθεια καυσίµων (Βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης) λιπαντικών ελαίων και χηµικών πρόσθετων για τις ανάγκες των...

ΔιακηρύξειςΙούλιος 13, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Διακήρυξη Για Την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» συνολικού προϋπολογισμού 720,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 16907/30-07-2015 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. Οι σφραγισμένες και κλειστές οικονομικές προσφορές, που επίσης θα περιέχουν...

ΔιακηρύξειςΙούλιος 13, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών Δήμου Πλατανιά – 2η Προσκληση Υποβολης Προσφορας

  2Η Προσκληση Υποβολης Προσφορας για απευθείας ανάθεση  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης βάση των διατάξεων του άρθρου 72 παρ.1  του Ν.3852/2010 και των άρθρων 6, παρ.10 και 118 του Ν.4412/2016 Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών   Δήμου  η οποία δεν οφείλεται  σε καμία περίπτωση σε ευθύνη του Δήμου, για διάστημα 21 ημερών αρχής γενομένης άμεσα μετά την απόφαση κατακύρωσης...

ΔιακηρύξειςΙούλιος 13, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών Δήμου Πλατανιά – 3η Προσκληση Υποβολης Προσφορας

3η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης βάση των διατάξεων του άρθρου 72 παρ.1  του Ν.3852/2010 και των άρθρων 6, παρ.10 και 118 του Ν.4412/2016 Ναυαγοσωστικής προστασίας παραλιών   Δήμου  η οποία δεν οφείλεται  σε καμία περίπτωση σε ευθύνη του Δήμου, για διάστημα 21 ημερών αρχής γενομένης άμεσα μετά την απόφαση κατακύρωσης στον...

ΔιακηρύξειςΙούλιος 13, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Δήμου Πλατανιά για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με πρόχειρο διαγωνισμό , με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για όσες προσφορές πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης για την προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Πλατανιά. Η συνολικά προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών που αναφέρονται στη σχετική μελέτη, ενδεικτικά προϋπολογίζεται στο ποσό των 49.887,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%....

ΔιακηρύξειςΙούλιος 12, 2017Οκτώβριος 9, 2018

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : « ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ – ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΣΕ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ, ΥΠΟΈΡΓΟ:   ΕΠΙΣΚΕΥΈΣ – ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΔΉΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΆ » προϋπολογισμoύ 75.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%). Αρχεία Περίληψη Διακήρυξης – 119.77 KB